GuestBook - Page 7

05-Jul-2011  |  Bandist
Awguri ghall-Kuncert ta' ghada 'MELODIEN'. Bhas-soltu se jkun kuncert mill-aqwa b'siltiet maghzula li ghandhom joghgbu lil kulhadd. Inheggeg lil poplu kollu ta' Kercem biex jinghaqad maghna ghal din l-attivita li lilna tiswielna hafna sagrificcji personali u finanzjarji. Narawkom!05-Jul-2011  |  Stendrd Isfar
Prosit hafna tal-BBQ tal-bierah li organizzajtu flimkien mal-Ghaqdiet l-ohra tar-rahal. Ikel tajjeb, attendenza kbira, divertiment kbir u atmosfera tal-genn! Fuq kollox iddominat l-ghaqda u l-koperazzjoni li din is-sena hemm fost kulhadd. Komplu hekk ghax dan hu garanzija ta' festa kbira u sabiha u futur tajjeb!04-Jul-2011  |  Isfar u Blu
Nifirhu lil Kan Dun Lino Vella fl-okkazjoni tac-celebrazzjoni tal-25 Sena mis-Sacerdozju tieghu. Grazzi ta' dak kollu li ghamilt bhala Sacerdot mal-poplu ta' Kercem u mal-Ghaqda Muzikali San Girgor li hi tant ghal qalbek! Ad multos annos!04-Jul-2011  |  Dun Reuben Micallef
Nawgura lil Dun Lino f'din l-okkazjoni specjali u nwieghdek it-talb tieghi halli l-Mulej ikompli jghinek biex tkompli l-hidma sacerdotali tieghek fost il-poplu tieghu. Il-lejla ninghaqad mieghek fil-koncelebrazzjoni ta' radd il-hajr fil-Knisja Parrokkjali u nappella lil dawk kollha li ghandhom ghal qalbhom is-sacerdozju kattoliku biex il-lejla ninghaqdu flimkien nizzu hajr lil Alla ta' dan id-don.04-Jul-2011  |  C.Grech
Awguri Dun Lino!03-Jul-2011  |  VMS
Bhall lum gimgha nhunu qed niccelebraw il-Festa taghna! Nappellaw lil kulhadd biex jiehu sehem fic-celebrazzjonijiet kemm li jsiru fil-Knisja kif ukoll li jsiru fuq barra. Viva l-Madonna tas-Sokkors.02-Jul-2011  |  Nikol Cassar (Siggiewi)
Prosit hafna tas-site il-ktieb li tohraog l-banda hareg ghax nixtieq nakwista kopja tieghu.01-Jul-2011  |  J Vella (SYDNEY AUSTRALIA)
Wish you all a wonderful festa. Thanks for keeping us informed on all that happens and all that is in the pipe line! Viva l Madonna tas-Sokkors!30-Jun-2011  |  Isfar u Blu
Prosit hafna lil min hadem il-promo tal-Kuncert 'MELODIEN' - vera professjonali! L-Ghaqda Muzikali San Girgor dejjem tipprova taghmel mhux it-tajjeb imma L-AQWA F'KOLLOX! Keep it up!27-Jun-2011  |  Kercmi 2
Naqbel perfettament ma' ta' qabli. Kien gest ta' ghajb li sar minn nies irressponsabbli. Ta' min jghid li dan ma' sarx biss mad-dehra tal-arma tal-banda taghna imma malli deheret l-arma ta kull banda li ironikament ghandha relazzjoni tajba mal-Bamda Prekursur. Haga li gibdet l-istmerrija ta' kull min kien prezenti ghal dan il-marc popolari. Hasra li gest bhall dan tappan l-andament ta' din il-festa. Din il-haga tesigi kundanna u apologija mill-organizzaturi ta' dan il-marc.25-Jun-2011  |  Kercmi
Fil marc tal hamis tax xewkija, l partitarji bdew jibbuwjaw meta dehret l arma tal banda taghna.... Dawn affarijiet mhux accettabli.... Il kumitat tal banda prekursur imissu jaghmel apologija lil banda taghna.... Isthu tax xewkija23-Jun-2011  |  Carmen Abela
Nixtieq nifrah lill-familja Grech fl-okkazjoni tal-ordinazzjoni Djakonali ta' binhom Daniel. Awguri Dun Daniel.23-Jun-2011  |  Stendard Isfar
Awguri Reverendu Daniel Grech! Nifirhu wkoll lill-familja tieghek b'mod specjali lil huk Dr Joshua Grech, President ta' din il-Ghaqda. Nifirhulek u nawgurawlek23-Jun-2011  |  Kercmi
Nixtieq nifrah lid-Djaknu Daniel Grech li lbierah ircieva l-Ordinazzjoni tad-Djakonat fil-Katidral u nawgurawlu hafna hidma fil-ghalqa tal-Mulej!