GuestBook - Page 6

15-Jul-2011  |  festi
kulur 4 biss il hadd? mela il-kumitat tal-festa ma fadallux flus? Proset tal-marci!14-Jul-2011  |  E. Mizzi (Victoria)
Prosit tal-festa li organizzajtu flimkien ma dun Roberto u l-ghaqdiet l-ohra tar-rahal, veru kienet festa perfetta mill-organizzajoni qed nghid hekk ghax naf li l-banda kellha sehem kbir fl-organizzazjoni tal-festa u dan jawgura futur sabih lill-festa.13-Jul-2011  |  Joseph Grima - Hal Luqa
Prosit lil Banda San Girgor tas-sehem taghha fil-festa. Prosit kbir lil Kercem kollu tal-festa sabiha li taghmlu ghad unur il-Madonna tas-Sokkors. Kelli x-xorti nghaddi tliet ijiem tal-festa hemm ma' missieri Lewis li wkoll kellu intervista fil-ktieb tal-festa billi trabba f'Kercem. Prosit mill-gdid ta' kollox13-Jul-2011  |  dilettant Mosti
Ghadni kemm akwistat il-Ktieb li tohrog l-GHaqda Muzikali taghkom veru ktieb prezentat tajjeb mimli informazzjoni bilancjat tajjeb mal-okkazjoni tal-festa u l-istorja tar-rahal veru haqqkom prosit jidher li ix-xoghol li jsir fuqu jkun mahsub tajjeb u mhux issir ghax bilfors. Keep it up!!!12-Jul-2011  |  Carm
Prosit tal-festa li ghadkhom kemm ghamiltu kienet festa tal-genn li f'Kercem kien ilu snin ma jkollna festa bhala mimlija hegga mill-kumitati organizaturi illum kullhadd jaf x'jsrfu l-ghaqdiet taghna li fejn hemm id-determinazzjoni jaslu killimkien u hadd u xejn ma jwaqqafhom, komplu mexjin f'din it-triq sabiex sena ohra nergghu niccelebraw festa sabiha ghad unur il-Mdonna tas-Sokkors.10-Jul-2011  |  MICHAEL GRIMA
PROSIT TASSEW!09-Jul-2011  |  Bandist
Prosit lil shabi kollha tas-servizzi li qed naghmlu u nawgura l-Festa t-tajba lil Kercmin kollha anke lil dawk li illum joqghodu fi rhula ohra, f'Malta jew barra minn Malta. Viva l-Madonna tas-Sokkors!09-Jul-2011  |  J.Vella
Il-Festa t-Tajba lil Kercmin kollha!08-Jul-2011  |  Kercmi
Viva l-banda San Girgor u arguri ghall-festa u prosit tal-organizzazjoni kollox perfett.08-Jul-2011  |  VMS
Ilbierah kellna dimostrazzjoni ohra kbira li ftit ikun hawn bhala f'Ghawdex. Prosit lil dawk kollha li kienu strumentali biex din id-dimostrazzjoni setghet tkun success kbir. VIVA Z-ZEWG07-Jul-2011  |  Stendard Isfar
Nifrah lil Bandisti u l-Kumitat tal-Ghaqda Muzikali San Girgor ghas-success kbir li kellhom ilbierah fil-Programm Muzikali MELODIEN. Kemm it up!07-Jul-2011  |  Isfar u Blu
Ghal darb'ohra l-Banda San Girgor reggha kella success iehor kbir fil-Programm Muzikali Melodien li gie esegwit ilbierah fi Pjazza Orvieto. Il-partecipazzjoni massicca tan-nies li attendew ghal dan il-kuncert u l-kummenti generali ta' kulhadd jesprimu dan is-success kbir. Prosit lil dawk kollha li hadmu ghal dan: il-Bandisti u s-Surmast, il-President u l-Kumitat kollu u persuni ohra li jahdmu id f'id mal-kumitat amministrattiv f'kull attivita' tal-Ghaqda. Komplu hekk! Kburin bikom.07-Jul-2011  |  M.A.
Prosit hafna tal-Programm tal-bierah06-Jul-2011  |  Kercmi
Prosit kbira tal-Programm muzikali 'Melodien'. Bhas-snin ta' qabel dan l-avveniment annwali imtella' mill-Banda San Girgor sar appuntament mistenni minn hafna li jattendu bi hgarhom. Il-Banda kienet ippreparata sew, l-organizzazzjoni kienet impekkabbli, s-serata pjacevoli ghall-ahhar. PROSIT BANDA SAN GIRGOR!