GuestBook - Page 5

24-Aug-2011  |  VSG
Hafna innotaw bi pjacir il-bidu tal-progett tat-tkomplija tal-bini tal-Kazin bit-thammil fuq in-nahha ta' wara tal-Kazin. Ejjew naghtu l-ghajnuna kollha possibli taghna, biex dan il-progett kbir narawh miexi l-quddiem halli f'qasir zmien ikollna wiehed mill-isbah kazini f'Malta u Ghawdex.15-Aug-2011  |  Iljun veteran
Prosit tas-servizz tal-Banda San Girgor tal-bierah fil-Belt Victoria. Marc u Programm f'lejlet il-festa ta' Santa Marija quddiem folla kbira ta' nies fi Pjazza Indipendenza (it-Tokk). Awguri ghall-Festa ta' Santa Marija lil kulhadd.12-Aug-2011  |  Isfar u Blu
Prosit lil dawn il-persuni li taw donazzjonijiet lil-Ghaqda Muzikali San Girgor. Jixraq issa li nghinu lil din l-Ghaqda volontarja biex fi zmien qasir jirnexxiela tigbor fondi bizzejjed biex tiffinanzja l-progett tat-tkomplija tal-bini tal-Kazin. Nisperaw li jkun hemm aktar persuni li jimitawhom.12-Aug-2011  |  Noel Borg (Kaxxier)
F' isem il-kumitat tal-Ghaqda Muzikali San Girgor nixtieq inrodd hajr lill-persuna li tixtieq tibqa anonima, li din il-gimgha ghaddiet is-somma ta’ ELF Euro lill-banda taghna ta min jghid ukoll li fil-programm Muzikali tal-festa li ghaddiet persuna ohra ukoll ghaddiet is-somma ta’ Elf Euro, f'zmien xahar 2 persuni taw zewg donazzjonijiet kbar barra d-donazzjonijiet li jidhlu minn jum ghall-iehor. GRAZZI HAFNA F' ISEM L-GHAQDA U L-POPLU KOLLU TA' KERCEM DAK LI GHAMILTU GHAMILTUH GHAR-RAHAL KOLLU.06-Aug-2011  |  Carmel Cassar
Prosit tal-kuragg li ghandkhom li ser tidhlu ghall-din il-bicca xoghol it-tkomplija tal-bini tal-kazin ir-rahal ta Kercem jixraqlu dejjem l-ahjar taghtux kas il-bsaten fir-roti li ser issibu minn xi ftit li tigihom l-ghira u ma jixtiqux lir-rahal taghna jimxi l-quddiem awguri u nittamaw li fl-ghoxrin Anniversarju tal-banda l-banda taghna tkun tamministra mill-PALAZZ u nistghu nghidu li f'15 -il sena saru mirakli kbra twieldet il-banda akwist tal-art bini tal-ewwel fazi u issa it-tkomplija prosit lill-kull minn ta is-sehem tieghu matul is-snin.02-Aug-2011  |  Kercmi
Awguri ghall-progett kbir tat-tkomplija tal-Kazin! Ahna warajkom!30-Jul-2011  |  40,000!
Qbizna l-40 elf f'inqas minn sentejn! Medja ta' iktar minn 54 hit kulljum! Komplu zuru dan is-sit halli nkomplu nzommukom aggornati b'dak kollu li jkun qed jigri fi hdan din il-Ghaqda habrieka! Prost lil webmaster u lil dawk kollha li qed izommu aggornat dan is-sit tant popolari mal-Kercmin u mad-dilettanti kollha tal-baned. Hemm baned kbar li m'ghandhomx sit hekk attrajenti u popolari bhall taghna! Prosit u keep it up! Dan ukoll hu mexx biex juri d-dinamizmu u l-energija ta' din l-Ghaqda!28-Jul-2011  |  dilettant ta' Veru
L-ewwel net prosit hafna tal-hidma taghkom favur l-arti l-kultura u r-rahal, prosi tal-website u l-update kontinwi, prosit hafna tal-ktieb li tohrog l-ghaqda taghkom veru ktieb prezentabli immens li ftit issib socjetajiet li jilhqu dak il-livel gholi, prosi anke kif gie pprezentat fuq il-website b'mob mill-aktar professjonali, u fl-ahhar awguri ghall-progett ambizjuz li ser tibdew fil-jiem li gejjin il-bini tal-Kazin tal-Banda mhux facli imma mill-esperjenzi tal-passat tal-ghaqda taghkom naf li ser tkun holma ohra tal-kercemin imwettqa. Komplu hobbu lil-Ta' Kercem.26-Jul-2011  |  JG
Nawguralkom hafna fl-okkazjoni tal-hrug tal-permessi tant mistennija u ghall-pass li jmiss fit-tkomplija tal-bini tal-kazin.23-Jul-2011  |  Stendard Isfar
Ejja ha nibdew dan il-progett ambizzjuz li ilna tant nahdmu fuqu u nistennew. Zgur li se jkun l-ghira ta' kulhadd!20-Jul-2011  |  Isfar u Blu
AWGURI! Fl-ahhar wasal il-permess li tant ilna nistennew! Ejja ha nibdew! inheggeg lil kulhadd halli nghinu mill-ahjar li nistghu! Kuragg! Ejja halli dan ikun progett iehor (bhal ta' qablu) li jaghmlilna gieh!18-Jul-2011  |  Victoria
Ghadu kemm gie f'idejja l-ktieb tal-festa mahrug mill-Banda taghkom. Vera sabih! Qrajtu minn qoxra sa qoxra. Interessanti hafna u ghandu presentation eleganti hafna. Keep it up!16-Jul-2011  |  Risposta 2
5. KELLNA FESTA BHAS SOLTU BLA DEJN...16-Jul-2011  |  Risposta
1. Il kumitat tal festa ma ghadux jezisti. 2. Il nar fil purcissjoni kien l istess bhas snin ta qabel. 3. L organizzaturi tal festa irnexxielhom jigbru l fondi kollha tal festa f hames xhur. 4. Jekk trid tara aktar nar, kun int l ewwel wiehed li thallas xi haga.