GuestBook - Page 4

15-Oct-2011  |  Noel Borg (Kaxxier Ghaqda Muzikali San Girgor)
F' isem il-kumitat tal-Ghaqda Muzikali San Girgor nixtieq inrodd hajr ghall darb'ohra lill-persuna li talbitna biex tibqa tibqa anonima, ghamlet donazzjoni sabiha ta’400 Euro b'risq il-progett ambizzjuz tal-bini tal-Palazz monumentali u sede tal-Banda taghna. GRAZZI HAFNA F'ISEM L-GHAQDA U L-POPLU KOLLU TA' KERCEM DAK LI GHAMILT GHAMILTU GHAR-RAHAL KOLLU.11-Oct-2011  |  Stendard Isfar
Prosit tassew ta' FESTUBRU 2011. Il-hidma ta' preparazzjoni intensiva minn xhur qabel u l-organizzazzjoni impekkababbli issarrfet f'success iehor ghat-3 edizzjoni ta' dan il-Festival. Nifrah lis-Sindku u lil membri l-ohra tal-Kunsill Lokali ta' Kercem li ivvalorizzaw dan l-avveniment annwali u illum huma parti mill-ghajnuna li rcieva l-kumitat organizzattiv biex seta jittellgha Festubru 2011. Anke n-numru kbir ta' nies (fosthom hafna Maltin)li nizlu tul it-tlett ijiem huwa xhieda tal-popolarita li kiseb dan il-Festival. Prosit mill-gdid!11-Oct-2011  |  Ex Bandist - Kercmi u Kburi
Nixtieq nghati proset ghal Festubru'11, b'mod specjali lill-President habrieki Dr Joshua Grech flimkien mal-Kumitat.Nawguralkom fil-bini tal-Kazin il-Gdid, bil-perswazzjoni naslu. Kuragg!09-Oct-2011  |  Socjeta` Filarmonika Santa Marija - Zebbug Ghawdex
Nixtieq nifrah minn qalbi lil President Joshua Grech lill-Kumitat habrieki u hafna ohrajn warajhom u lill-Kunsill Lokali ta' Kercem ghall-impenn staordinarju lil wettaqtu fl-attiviatjiet ta' FESTUBRU 2011. Awguri ukoll fit-tkomplija tal-kazin taghkom. George J. Cefai President08-Oct-2011  |  Isfar u Blu
Prosit lill-Kumitat organizzattiv ta' Festubru, kif ukoll lill-Kumitat tal-Ghaqda Muzikali San Girgor u anke lill-Kunsill Lokali ta' Kercem li din is-sena ghall-ewwel darba kien il-kollaboratur principali fl-organizazzjoni ta' Festubru. Il-Gimgha u s-Sibt kien hemm attendenza sabiha hafna u kulhadd ha' pjacir u apprezza l-programm kollha li gie ippreparat. Nawguraw li llum jerga jkollna temp sabih halli nikkonkludi din l-edizzjoni ta' Festubru b'success komplut.08-Oct-2011  |  Lunzjatu
Ghal darb ohra prosit tal-organizzazzjoni ta' Festubru 2011. Bhas-snin l-imghoddija gie organizzat programm varjat b'hafna attrazzjonijiet unici. Awguri!04-Oct-2011  |  J. Abela
F'zmien gimgha ta'Kercem jissemma DARBTEJN fl'ahbarijiet u dan kollu bis-sahha tal-Ghaqda Muzikali San Girgor tar-rahal taghna, x'ma tiehux pjacir meta tisma li ghaqda fir-rahal taghna qed taghti u tahdem biex iggib isem ir-rahal taghna fuq quddiem,Prosit ghax lill-Ta' Kercem mexxejtuh pass iehor il-quddiem. AWGURI.03-Oct-2011  |  G Portelli - Victoria
Prosit ghal darb ohra tal-programm tal-Festival ta' Festubru ta' din is-sena li qassamtu fid-djar kollha ta' Ghawdex. Bhall-edizzjonijiet ta' qablu huwa programm varjat hafna u interessanti. Nawguralkom temp sabih!28-Sep-2011  |  44,000!
Fi hmistax il-gurnata zdiedu ezatt il-fuq minn 1000 hit ohra! Il-medja ta' dawn il-hmistax allura kienet ta' madwar 66 zjara kuljum f'dan is-sit popolari! Komplu zuru dan is-sit kuljum ghall-ahhar aggornamenti u hallu l-kummenti taghkom. Prosit!24-Sep-2011  |  Sandro Pace
Rajt id-disinn tal-faccata tal-Kazin u l-aggornamenti dwar il-bini tal-kazin taghkom. Prosit hafna u nawguralkom li jkollkom kazin mill-isbah!14-Sep-2011  |  43,000!
Ikompli tiela n-numru ta' vizitaturi li zaru dan is-sit tal-Ghaqda Muzikali San Girgor. Prosit lill-Kumitat u lill-Webmaster li jzommuh dejjem aggornat. Keep it up!08-Sep-2011  |  Bandist
8 servizzi barra mir-rahal f'dan is-sajf. Prosit lil Banda San Girgor u lil bandisti tal-post li hadu sehem fil-bicca l-kbira ta' dawn is-servizzi.04-Sep-2011  |  Kercmi
Proset tal-gabra sabiha! sinjal iehor li l-poplu warajkom! Ejja halli nkomplu din il-binja sabiha!27-Aug-2011  |  Stendard Isfar
Fl-ahhar, wara hafna hidma li saret fis-skiet u bil-galbu kollu, qed insegwu b'hafna ecitament u ferh it-tkomplija tal-progett tal-bini tal-kazin taghna li fi ftit zmien irid isir palazz li jkun l-ghira ta' kulhadd. Kulhadd ghandu jghin milli jista ghax din il-binja se tkompli tkun centru kluturali fejn ulied ir-rahal taghna jitghallmu japprezzaw l-arti tal-muzika.