GuestBook - Page 20

06-Jun-2010  |  Bandist
L-ahwa bhal lum xahar ezatt ikollna l-Programm Annwali. Nappella lil shabi l-bandisti kollha biex inkomplu nattendu ghall-kuncerti li qieghdin isiru halli nkomplu nzommu l-livelli li lhaqna f'dawn l-ahhar snin.06-Jun-2010  |  Anthony
Nixtieq nawguralkom ghal dak kollu li taghmlu fi hdan l-Ghaqda Muzikali taghkom. Verament nammirakom ghax minkejja l-limitazzjonijiet taghkom kollha xorta wahda taghmlu affarijiet li anqas ohrajn ma jaghmluhom. Naf ghax it-tifel tieghi jdoqq mal-banda. Prosit u komplu sejrin hekk.05-Jun-2010  |  Justin Attard
Prosit ─žafna namirakhom tax-xoghol li qed twettqu. Good luck!04-Jun-2010  |  Bandiera Safra
Countdown sall-11 ta' Lulju - JUM IL-FESTA : 37 days03-Jun-2010  |  VMS (Viva l-Madonna tas-Sokkors)
Bhall-lum xahar ezatt nibdew il-gimgha tal-Festa! dawk li ghadhom ma bdewx jixghelu l-globi l-blu infakkarkom biex jibdew jixghelhom u ntellu il-bnadar nhar ta' Sibt ghas-Sibtijiet tal-Madonna tas-Sokkors.03-Jun-2010  |  Mario
Nifrah kull success lil banda taghna u nawgura l-festa t-tajba tal-Madonna tas-Sokkors. ejjew ha niccelebraw festa mill-ikbar02-Jun-2010  |  Amministrazzjoni Ghaqda Muzikali San Girgor
F'isem l-Amministrazzjoni nixtiequ nuru l-apprezzament taghna ghas-solidarjeta' taghkom maghna, min b'mod u min b'iehor, fil-hidma tal-Ghaqda. Niskuzaw ruhna jekk xi kummenti li gew mghoddija lilna fuq dan is-sit ma gewx ippublikati izda l-Kumitat hass illi fic-cirkostanzi jkun aktar ghaqli li nipprocedu b'dan il-mod. Grazzi.02-Jun-2010  |  Isfar u Blu
Nifirhilkom tal-gabra sabiha li kellkom! Jidher car li l-poplu ta' Kercem bi hgaru fehem l-appell taghkom u ghenkom mill-qalb!27-May-2010  |  Kercmi xih
Nifirhu lil Mons Girgor Grech fl-okazjoni tal-40 sena minn meta lahaq qassis, kif ukoll lil mahbub ex-kappillan Mons Frangisk Debrincat fl-okkazjoni tal-50 sena tas-Sacerdozju.27-May-2010  |  JG
Jien ukoll ninghaqad ma' 'Stendard Isfar' biex nifrah lil Mons Gregory Grech f'din l-okazjoni sabiha tal-Anniversarju tas-Sacerdozju tieghu. Il-Mons lir-rahal ihobbu u jixraqlu ir-rispett u l-awgurju taghna lkol. Awguri!26-May-2010  |  Stendard Isfar
Nixtieq nifrah lil Mons Girgor Grech li nhar il-Hadd li gej se jfakkar l-40 sena mill-Ordinazzjoni Sacerdotali tieghu u nheggeg lil poplu kollu ta' Kercem biex jiehu sehem fil-Quddiesa ta' radd il-hajr li se jiccelebra fil-Knisja Parrokkjali taghna fis-6.00p.m. Ad multos annos!25-May-2010  |  J.Vella AUSTRALIA
Meta se tohorgu il-programm tal-festa tas-Sokkors? Din is-sena se nkun maghkom ghal festa kil-Bambin irid. Hope to see you all very soon!19-May-2010  |  Bandist
Prosit lil shabna bandisti li marru Cipru u ghamlu reklam sabih lill-Banda taghna. Inheggeg lil shabi kollha biex jigu ghall-kuncerti u l-klassijiet li qed naghmlu bhalissa ghall-Programm Annwali tal-gimgha tal-Festa. Ghandna siltiet verament sbieh.19-May-2010  |  Stendard Isfar
Nifrah lid-9 bandisti tal-post li fi tmiem il-gimgha li ghaddiet inghaqdu mal-Banda San Sebastjan ta' Hal-Qormi fejn hadu sehem f'servizz ta' marci muzikali fil-gzira ta' Cipru. Dan kollu jkompli juri l-versatilita' tal-bandisti taghna u l-kapacitajiet muzikali taghhom. Prosit mill-gdid!