GuestBook - Page 22

06-Apr-2010  |  9000
Mill-20 ta' Marzu sal-lum 6 ta' April 2010, jigifieri fi 17 il-jum, iktar minn elf persuna zaru dan is-sit, b'medja ta' kwazi 60 vizitatur kull jum! Dan jixhed kemm verament dan is-sit huwa popolari mal-Kercmin u l-Ghawdxin li spiss izuruh biex jaraw l-izviluppi godda u kontinwi li tkun ghaddejja minnhom l-Ghaqda Muzikali San Girgor minn zmien ghal zmien! Mhux ta' b'xejn li din l-organizzazzjoni hija l-ghira ta' kulhadd! Komplu sejrin hekk!04-Apr-2010  |  Isfar u Blu
Prosit lill-Banda San Girgor tal-Marc tal-Irxoxt. Awguri tal-Ghid it-tajjeb lil kulhadd!03-Apr-2010  |  Nichole Grima
Nawgura l-Ghid it-Tajjeb lill-ammiraturi tal-banda san Girgor u liz-zghazagh tal-armar. Awguri ghall-weekend Break kif ser naghmel biex nibbukja?02-Apr-2010  |  VSG
Adna nistennew bil-herqa ir-ritratti tal-Programm Muzikali PASSIO u tal-Purcissjoni tad-Duluri. Meta se jintefghu fuq il-website please?02-Apr-2010  |  Stendard Isfar
Nawgura lil Kercmin kollha ta' rieda tajba l-isbah xewqat ghall-Ghid. Awguri wkoll lill-Banda San Girgor ghas-servizz li se taghmel ghada fil-manifestazzjoni bl-istatwa ta' Kristu Rxoxt fit-toroq tar-rahal.28-Mar-2010  |  Persunagg
Prosit tal-organizazjoni tal-Purcissjoni tad-Duluri li tmexxiet b'hafna serjeta u devozzjoni. Nixtieq nara ir-ritratti ta' din il-purcissjoni.26-Mar-2010  |  Quercius
Illum saret il-purcissjoni tad-Duluri organizzata tant tajjeb mill-Ghaqda Muzikali San Girgor, bis-sehm tal-Banda u diversi personaggi lebsin l-ilbies bibliku. Prosit tal-organizzazzjoni u s-serjeta li biha tmexxiet din il-Purcissjoni.25-Mar-2010  |  bandist lokali
prosit banda san girgor ghall-programm tal-bierah. Vera kien sabih u morna tajjeb. komplu sejrin hekk.25-Mar-2010  |  Maria
Prosit lil Banda San Girgor tal-Kuncert tal-lbierah. Kien sabih hafna25-Mar-2010  |  Isfar u Blu
Nifrah lil Banda San Girgor ghas-success li ghamlet ilbierah fil-Programm tal-Gimgha Mqaddsa. Indaqqu siltiet verament sbieh u impenjattivi izda hrigna bl-unuri kollha. Prosit lil Bandisti tas-sagrificcji li jaghmlu b'mod specjali waqt il-kucerti li jsiru qabel dawn il-programmi.25-Mar-2010  |  Bandist
Ninghaqad ma dawk li diga ikkumentaw qabli dwar is-success kbir li l-Banda taghna San Girgor kellha lbierah permezz tal-Kuncert 'Passio' fil-Knisja Parrokkjali. Kull min kien hemm fahhar il-lvell li lahqet il-banda u l-ogrganizazjoni tas-serata kollha. Prosit lill-Kumitat li dejjem jistinka bla waqfien biex imexxi l'din l-Ghaqda Muzikali taghna l-quddiem. Grazzi wkoll lil poplu ta' Kercem li attenda numeruz ghal dan il-kuncert. Il-prezenza taghkom hi ta' kuragg kbir ghalina.25-Mar-2010  |  JG
Prosit lil kull min kellu sehem fl-organizzazzjoni tal-Kuncert ta' muzika Sagra tal-lbierah imtellgha mill-Ghaqda Muzikali San Girgor, lil President u Kumitat, Bandisti, Surmast Direttur, solisti u l'kull minm ha sehem. Kienet serata ta' livell gholi li kompliet tgholli l'fuq l-isem tal-Ghaqda Muzikali taghna.24-Mar-2010  |  VSG
Prosit lill-Banda S. Girgor tal-kuncert ta' Muzika Sagra PASSIO. Kienet serata pjacevoli, organizzata tajjeb hafna u li fiha rajna l-Banda San Girgor tilhaq livelli gholjin hafna fl-interpretazzjoni tad-diveri siltiet sbieh li gew esegwiti. Prosit lis-solisti Jason Borg u George Camilleri, lill-Bandisti kollha, u fl-ahhar u mhux l-inqas lis-Surmast Direttur Mark Gauci. PROSIT!23-Mar-2010  |  Stendard Isfar
Inheggeg lil Kercmin kollha biex il-lejla jattendu bi hgarhom ghall-Kuncert ta' Muzika Sagra li l-Banda San Girgor se ttella' fil-Knisja Parrokkjali fis-7.30p.m. Se jindaqqu bicciet sagri verament sbieh ta' kompozituri internazzjonali u lokali. Il-prezenza taghkom tkun ta' inkuraggiment kbir lill-Bandisti taghna u lil kumitat li tant jahdem ghall-gid tal-Ghaqda Muzikali San Girgor u ghar-rahal.