GuestBook - Page 23

20-Mar-2010  |  Isfar u Blu
Prosit lill-atturi Kercmin li lbierah taw interpretazzjoni eccellenti ta' 'Il-Klassi' tal-mibki Peter Paul Grech fis-sala tas-Sentinella fic-Cittadella quddiem attendenza sabiha minn naha tal-pubbliku Ghawdxi. Prosit ukoll lid-direttur rinomat George Mizzi li kellu f'idejk id-direzzjoni artistika.20-Mar-2010  |  8000
Mid-dehra dan ix-xahar ta' Marzu - ix-xahar ta' San Girgor kien strumentali biex aktar nies izuru din is-sit elettroniku tant popolari tal-Ghaqda Muzikali San Girgor ghax f'temp ta' inqas minn 20 gurnata saru il-fuq minn 1000 zjara lil dan is-sit. Prosit lid-dirigenti tal-Ghaqda li qed izomm dan is-sit tant aggornat. Keep it up u awguri!20-Mar-2010  |  Ex attur
Ippermettuli ftakart fi tnejn ohra li kienu hadu sehem fl-ahhar rapprezentazzjoni li kienet saret tal-'Klassi' fic-Centru Parrokkjali snin ilu. Dawn huma Frankie Grech u Gregory Formosa.19-Mar-2010  |  Ex attur
Qed niehu gost li wara nuqqas ta' madwar 25 sena (ftit izjed jew ftit inqas) ser terga tittella l-Kummiedja celebri 'il-Klassi' tas-Surmast Peter Paul Grech. Zgur li hafna ghadhom jiftakruha. Fost l-ohrajn li kienu hadu sehem kien hemm George Pace, Carmelo Camilleri, Saverio Grech, David Mercieca, Guzeppi Micallef, Michael Azzopardi, Carmel P Grech... u ohrajn (ahfruli jekk insejt lil xi hadd) Ma' tkunx ideja tajba li tittella' rapprezentazzjoni f'Kercem ukoll?19-Mar-2010  |  Antonia Sciberras
Prosit tal-aggornament kontinwu tal-website qed nar fis-sezzjoni tal-ahbarijiet li gie iffurmat ufficjalment il-group tad-drama fir-rahal taghna hija xi haga pzittiva hafna ghax f'rahalna hawn talent kbir fil-qasam tal-palk u idea brillanti li l-group huwa sotto kumitat taz-zewg ghaqdiet ewlwnin ta'Kercem prosit hafna b'hekk il-hbieberija kbira li tezisti bejn l-ghaqdiet tkompli tikber. PS. ser naraw xi rapprezantazzjoni minn taghhom fil-qrib gewwa Kercem?16-Mar-2010  |  Tal-faccuta
Naqbel ma' Kercmi - veru tal-Armar u anke tal-Banda haqqhom l-aprezzament tar-rahal kollu. Li nixtieq nissugerixxi lil tal-Armar hu li jergu jiehdu hsieb il-Website ghax ila ma tahdem mill-Festa tas-Sokkors. Namlilom kuragg u lil dawn in-nies nghinuom dejjem.16-Mar-2010  |  Kercmi
Nifrah lill-Ghaqda tal-Armar Madonna tas-Sokkors tal-istatwa l-gdida tal-Appostlu San Mattew, xoghol l-istatwarju Pawlu Aquilina li waslet propju f'jum il-Festa ta' San Girgor u li thalliet ghall-wiri fuq iz-zuntier tal-Knisja. Verament xoghol sabih li se jkompli jsebbah il-Pjazza tal-Knisja fil-jiem tal-festa. Dan huwa is-7 statwa li qieghda tiehu post is-sett ta' 12 il-Appostlu ta' Wistin Camilleri li sfortunatament m'humiex f'kundizzjoni li jintramaw izjed u anqas f'kundizzjoni li jistghu jigu rrestawrati. Il-kumitat u l-membri ta' din l-Ghaqda jixirqilhom kull tifhir u apprezzament ghax-xoghol siewi li jaghmlu matul is-sena kollha b'risq il-festa. Mertu taghhom ukoll ghandna festa mill-aqwa.15-Mar-2010  |  Bandist
Nixtieq f'isem il-Bandisti shabi tal-Ghaqda Muzikali San Girgor nifrah lil bandist il-gdid Charlon Xuereb (drums) li hareg idoqq ufficcjalment ghall-ewwel darba mal-Banda San Girgor fil-Purcissjoni tal-Festa ta' San Girgor il-Kbir 2010. Lil Charlon nifirhulu u nawgurawlu snin twal bhala bandist mal-Banda San Girgor.14-Mar-2010  |  Kercem 1
Nawgura lill-kulhadd ghal-Festa ta' San Girgor b'mod specjali lil Kercmin kollha u lil dawk l-Ghawdxin kollha li illum se jigu jzuruna. Viva San Girgor14-Mar-2010  |  Isfar u Blu
IL-Festa t-tajba lil Kercmin kollha! Nisperaw li jkollna temp tajjeb.13-Mar-2010  |  M. Caruana (Melbourne Australia)
Il-festa ta' s.Girgor t-tajba lil Kercemin kollha!13-Mar-2010  |  Cinga
Ilbierah urejna li fejn hemm rieda tajba hemm il-ghaqda u s-sahha! Qed nirreferi ghall-hidma flimkien li wettaqna waqt is-Sagra ta' San Girgor ahna t-tlett kumitati tal-Armar, tal-Banda u tal-Ajax. Jalla nkomplu nahdmu flimkien f'attivitajiet futuri ohra. HAsra li x-xita hassret il-bicca l-kbira tal-attivita. NAwgura l-festa t-tajba lil kulhadd. VSG13-Mar-2010  |  Bandist
Nixtieq nawgura l-Festa t-tajba lil Kercmin kollha fl-okkazjoni tal-Festa tal-Patrun taghna San Girgor il-Kbir. Jalla jkonna temp ahjar halli fil-Purcissjoni nakkumpanjaw bil-marci sbih tal-Banda taghna. Nappella lill-bandisti kollha biex jiehdu sehem.13-Mar-2010  |  J Vella - Sydney AUSTRALIA
Happy Feast! Hope you will have nice weather. Viva San Girgor!