GuestBook - Page 24

13-Mar-2010  |  Gina Cassar
Kemm hadt pjacir meta rajt it-tliet kumitat ewlwnin tar-rahalm taghna jahdmu flimkien hekk ghandhom ikunu l-affarijiet l-ghaqdiet tal-armat tal-futbol, u tal-banda taw risposta lil kulhaddd li flimkien kapaci jahdmu komplu mexjin hekk prost u bilhaqq prosit lill-kunsill lokali tal-attivita s-sagra ta'san Girgor. Keep it up.13-Mar-2010  |  Stendard Isfar
Ninghaqad ma ta' qabli biex nawgura Festa sabiha lil kulhadd b'mod specjali mill-Kumitat, Surmast Bandisti u tesserati tal-Ghaqda Muzikali San Girgor.13-Mar-2010  |  Isfar u Blu
Il-Festa t-Tajba lill-Kercmin kollha ta' reida tajba! Viva San Girgor u Viva l-Banda taghna!13-Mar-2010  |  JG
Nawgura l'Festa t-tajba lil Kercmin kollha, lill-Isqof taghna Mario Grech, il-Kappillan u l-Kleru, membri tal-Ghaqdiet u poplu kollu. Niftakru wkoll f'hutna l-Emigranti li f'dawn il-jiem ikunu maghqudin maghna b'mod specjali izjed mis-soltu.12-Mar-2010  |  Quercius
Illum il-festa liturgika ta' San Girgor il-kbir. Nawgura l-Festa t-tajba lil Kercmin kollha b'mod specjali lill-President u l-Kumitat tal-Ghaqda Muzikali San Girgor, Surmast Direttur u Bandisti, Sezzjoni Nisa u Membri kollha. Viva San Girgor!11-Mar-2010  |  VSG
Prosit tal-attivita li organizzat l-Ghaqda Muzikali San Girgor ghall-membri tal-ghaqdiet kollha tar-rahal. Veru gest ta' apprezzament sincier lejn dak kollu li tant membri voluntiera jaghmlu b'risq il-festa u r-rahal tul is-sena kollha. Veru kien hemm atmosfera sabiha. Attivita li ghandha tibqa ssir kull sena! Grazzi u prosit11-Mar-2010  |  Radju Sokkors
Naqbel perfettament ma' '95.1fm' fir-rigward tar-radju tal-komunita' tal-parrocca taghna li taqta xi xandiriet diretti mill-Knisja ma' xjandarx. Din is-sena lanqas biss saret daqxejn ta' skeda ghall-festa ta' San Girgor bhal ma kien qed isir dan l-ahhar. Din hi ghodda moderna ta' komunikazzjoni li hja ga disponibbli imma mhix tigi sfruttata! Tghid Radju Sokkors ghad jerga jibda jsemma' lehnu?10-Mar-2010  |  Kercmi
Happy 125th Birthday lir-rahal taghna ta' KERCEM!Illum hu xieraq li nikkomemoraw dan il-jum bil-kbir u nroddu hajr lil Alla ta' kemm bierek lill-Parrocca taghna f'dawn il-125 sena. Niltaqghu lkoll il-lejla l-Knisja biex nirringrazzjaw lil Mulej u nitolbuh ikompli jberikna lkoll!09-Mar-2010  |  95.1 fm
Hija hasra li r-Radju tal-Parrocca li ghal xi zmien kient tant popolari u segwit minn hafna nies anke minn diversi nhawi t'Ghawdex jinsab f'dan l-istat... dan jinhass l-iktar meta nkunu fi zmien il-festi taghna... minjaf forsi l-Kappillan li kellu hafna esperjenza fir-radju tan-Nadur jaghmel xi haga biex dan ma jibqax sieket fil-bicca l-kbira tal-hin tal-gurnata imma jibqa jwassal lehnu l-hin kollu mill-gdid!09-Mar-2010  |  VSG
Nawguraw lill-Parrocca taghna f'gheluq il-125 sena mit-twaqqif taghha! Nitolbu lil Patruni taghna San Girgor u l'Madonna tas-Sokkors biex ikun hawn aktar ghaqda fostna u biex jigi apprezzat aktar, kemm mill-awtoritajiet ekklezjastici kif ukoll mill-awtoritajiet governattivi ta' rahalna, x-xoghol li jwettqu l-membri tal-ghaqdiet tar-rahal b'mod specjali dawk konnessi mal-Parrocca u mal-Festi li niccelebraw.08-Mar-2010  |  Stendard Isfar
Infakkru li ghada l-10 ta' Marzu niccelebraw il-125 anniversarju mit-twaqqif tal-Parrocca taghna fl-1885. Tkun haga sabiha li niehdu sehem ilkoll fil-funzjoni fil-Knisja u ntellghu il-bnadar fuq il-bjut u nixghelu l-globi.06-Mar-2010  |  Grejger
Giet f'idejja l-harga ta' San Girgor tar-Rivista KERCEM. Naghti prosit lill-Editur Elton Vella u lit-tim tieghu u nawgura biex f'gheluq l-20 sena taghha din ir-rivista tkompli. Il-kontenut huwa varjat u hafna minnu nteressanti pero jekk tippermettuli ftit kritika nissuggerixxi biex tinstab xi haga ohra flok il-pagna sportiva (l-ahhar page) li fil-limiti tar-rivista hija superfluwa u ma ghandha l-ebda konnessjoni mar-rahal jew il-hajja tieghu. Nistqarr li nimmissja il-pagni tal-istorja jew bijorgafiji dwar personalitajiet Kercmin li kien jikteb Mons Karm Borg u ghalhekk nissuggerixxi li dawn jergghu jibdew isiru... u l-ahhar haga il-qoxra tal-kulur spiss qed tohrog bi print skura ftit izzejjed! Il-bqija prosit! Nissuggerixxi lil kulhadd biex dawn ir-rivisti japprezzahom u jzommhom bhala kollezzjoni.05-Mar-2010  |  Isfar u Blu
Prosit tal-inizjattiva tal-Kuncert tal-Gimgha Mqaddsa. Prosit lil Kumitat li jhabrek biex izewwaq il-festi li jigu iccelebrati fir-rahal taghna bil-kultura muzikali. Anke l-poster veru sabih!04-Mar-2010  |  Gregory E. Bugeja (SLIEMA)
Bhala devot ta' San Girgor u persuna li ngib ismu, inzur ta' spiss il-website taghkom. Nixtieq nifirhilkom tal-istawa mill-isbah li ghandkom ta' San Girgor. Nixtieq jekk joghgobkom titfghu fuq dan il-website il-programm tal-festa ta' San Girgor. Nixtieq f'isem is-Slimizi kollha nawguralkom festa sabiha u kull success lil Banda taghkom. (Ghandkom website sabiha u dejjem aggornata... zommuha dejjem hekk.) VIVA SAN GIRGOR