GuestBook - Page 28

09-Jan-2010  |  Bandiera Safra
Illum jibdew is-Sibtijiet bi thejjija ghall-Festa tal-Patrun taghna San Girgor il-Kbir f'Marzu. Inheggu lill-partitarji kollha biex nibdew intellghu l-bnadar u nattendu ghas-Sibtijiet fil-Knisja.06-Jan-2010  |  John Grech
Prosit tal party li ghamiltu lit tfal taghna u nirringrazzjakom tar ritratti li tajtu lit tfal. Nghid id dritt ma kontx n istenna li bdak il prezz taghtu wkoll ritratt. Veru jibqa tifkira prosit mill gdid.02-Jan-2010  |  JG
F'dan l-ewwel kumment ghas-sena 2010 fil-Guestbook popolari ta' dan is-sit nixtieq nawguralkom sena ohra ta' hidma u sodisfazzjon. Il-Kercmin kollha kburin bikom!30-Dec-2009  |  Yellow 4 ever
Awguri ghas-sena l-gdida 2010. Jalla tkun sena ohra ta' success bhal ma kienet is-sena 2009 li fiha ittiehdu diversi inizjattivi godda u li fiha saret hidma ma taqta xejn mill-kumitat habrieki tal-Ghaqda. Nawgura li fis-sena l-gdida jkollna x-xorti naraw mibdija t-tieni fazi tat-tkomplija tal-progett tal-bini tal-kazin... naf li l-kumitat ilu jahdem hafna fuq dan. Awguri mill-gdid!29-Dec-2009  |  Amministrazzjoni - GHAQDA MUZIKALI S.GIRGOR
Grazzi lil 'Membru' ghall-kummenti tieghu rigward l-edizzjoni numru 7 tal-fuljett ANICI - pubblikazzjoni ufficcjali li tohrog minn zmien ghal zmien l-Ghaqda Muzikali San Girgor biex izzomm kuntatt informattiv mal-poplu kollu ta' Kercem. Ninfurmaw lil dawk kollha li jidhlu fuq dan is-sit li l-publikazzjoni msemmija tinsab on-line fuq it-taqsima tal-Pubblikazzjonijiet ta' dan is-sit tal-Ghaqda Muzikali San Girgor Kercem.29-Dec-2009  |  Membru
F'dawn il-jiem ircevejt il-Fuljett 'Anici' mahrug mill-Ghaqda Muzikali San Girgor. Grazzi u prosit tal-informazzjoni li biha dejjem izzommuna aggornati b'dak li jkun qed jigri fi hda il-Ghaqda. Nixtieq nawguralkom Sena gdida 2010 mimlija successi.29-Dec-2009  |  M.G.
Grazzi tal-party tat-tfal. Hadu hafna pjacir. Nixtieq nawguralkom is-Sena t-Tajba!29-Dec-2009  |  Genitur 2
Naqbel ma' genitur rigward l-attivita tal-Milied ghat-tfal organizzata mill-Kumitat tal-Banda. Grazzi ta' dak kollu li offrejtu lit-tfal taghna u prosit talli flimkien mal-Father Christmas ikun hemm ukoll il-Familja Mqaddsa! Prosit tal-hsieb!27-Dec-2009  |  Genitur
Prosit hafna tal-attivita' li organizzajtu lbierah ghat-tfal taghna. Hadu hafna pjacir bil-prezenza tal-persunaggi lebsin ta' San Guzepp (bil-hmara), il-Madonna u l-Bambin u naturalment Father Christmas. Anke r-rigali sbieh komplew iferrhuhom. Mill-gdid prosit u grazzi!26-Dec-2009  |  KNK
nixtiequ nawgura sena tajjba lil ghaqda muzikali san girgor, nawgurawlom sena tajjba ta hidma , keep it up24-Dec-2009  |  Membru
Nixtieq nawgura lil Ghaqda Muzikali San Girgor il-Festi t-Tajba, b'mod specjali lil shabi l-Bandisti, Surmast, Ghalliema u Allievi23-Dec-2009  |  Dr. Joshua Grech
F'isem l-amministrazzjoni tal-Ghaqda Muzikali San Girgor nixtieq minn qalbi nirringrazzjakom tal-awgurji sbieh li wassaltulna tul dawn il-granet. Filwaqt li nirringrazzjaw lil Alla ta' dak kollu li ghamel maghna tul din is-sena, nitolbuh jislifna sena ohra ta' barka u sliem. J'Alla l-ferh qaddis li jgib mieghu l-Milied jissokta tul is-sena kollha. Nestendi u nirreciproka l-awgurji tieghi lil kulhadd, specjalment vizitaturi ta' dan is-sit u lilkom li dejjem urejtuna l-appogg shih taghkom. Awguri. Il-President.23-Dec-2009  |  Stendard Isfar
Ninghaqad ma dawk kollha li diga awguraw il-Festi t-Tajba lill-Ghaqda Muzikali San Girgor. Jalla din kif wera x-xewqa kulhadd tkun sena ohra sabiha ghal din l-Ghaqda li tant inhobbu!22-Dec-2009  |  KERCEM BOY
Happy Christmas and a Happy New Year!