GuestBook - Page 29

22-Dec-2009  |  J.G.
Awguri lill-Banda San Girgor u lil kulhadd ghal Milied Hieni u Sena Gdida mimlija gid u paci!21-Dec-2009  |  S.A.
Jien ukoll nixtieq nawgura lill membri kollha tal-Ghaqda Muzikali San Girgor u lil poplu kollu ta' Kercem il-Festi t-Tajba!21-Dec-2009  |  Quercius
Ninghaqad ma' dawk li diga taw l-awguri taghhom lil Ghaqda Muzikali San Girgor ghal-Milied u Sena Gdida li tkun sena ohra ta' success u li fiha nittamaw li jitkompla l-progett ambizzjuz tal-bini tal-kazin li naf li jinsab fl-agenda tal-kumitat u ilu xhur jahdem biex jitlestew l-permessi mehtiega biex ikun jista jinbeda x-xoghol.19-Dec-2009  |  Isfar u Blu
Il-Milied it-tajjeb lil Kercmin kollha, lil Emigranti u Kercmin li jghixu fi rhula ohra f'Malta u Ghawdex. Awguri fuq kollox lil Ghaqda Muzikali S Girgor li qieghda tipprovdielna dan is-sit popolari li jghaqqadna flimkien. Ejjew inkomplu nahdmu lkoll ghar-rahal taghna u l-festi tieghu b'mod specjali din is-sena li fiha se nfakkru zewg avvenimenti mportanti l-125 sena Parrocca u l-25 sena mill-Inkurunazzjoni tal-Kwadru Titulari.18-Dec-2009  |  VSG
Nawgura lill-Kumitat, Bandisti, Surmast, Ghalliema, Membri, ammiraturi u l-poplu kollhu ta' Kercem il-Milied it-Tajjeb u Sena Gdida mimlija risq u barka mis-sema. J'Alla din is-sena ghall-Ghaqda Muzikali San Girgor tkun wahda ta' success bhal ta' qabilha! Awguri16-Dec-2009  |  J Vella SYDNEY AUSTRALIA
Wish you all a Happy Christmas and a Happy New Year 2010!15-Dec-2009  |  Lux (Dawl)
Prosit lil Banda San Girgor tas-servizz sabih li ghamlet fl-okkazjoni tal-Festa ta' Santa Lucija! Nawguralkom il-Festi t-tajba ghall-Milied u l-Ewwel tas-Sena!11-Dec-2009  |  John Attard
Nixtieq nawgura lill-Banda San Girgor ghas-servizz tal-lejla gewwa Santa Lucija. Viva Santa Lucija.09-Dec-2009  |  Viva Santa Lucija
Prosit tal-Programm tal-Festa ta' Santa Lucija. Dan hu sinjal iehor positiv lejn aktar ghaqda u hbiberija. Grazzi lil kumitat u nilghukom ghaz-zewg servizzi li gejjin taghtuna08-Dec-2009  |  VSG
Nawguraw il-festa t-tajba lir-Rettur Dun Frangisk Sultana u lin-nies ta' Santa Lucija ghall-Festa titulari li se tigi ccelebrata l-Hadd li gej - 13 ta' Dicembru, u li ta kull sena tiehu sehem fiha l-Banda San Girgor.07-Dec-2009  |  Bandist
Nawguraw lis-Surmast Direttur taghna Mro Mark Gauci, li nhar il-Hadd li gej - 13 ta' Dicembru se jidderiegi Kuncert Muzikali fis-Sala principali tal-Ministeru ghal Ghawdex, fi Pjazza San Frangisk fl-okkazjoni tal-Festa Nazzjonali ta' Jum ir-Repubblika. Dan il-kuncert se jkun taht il-Patrocinju ta' l-E.T. il-President ta' Malta Dr George Abela u s-Sinjura tieghu. Jibda fis-6.00p.m.03-Dec-2009  |  Josephine Costa
Prosit hafna tas-site veru attraenti, jekk hu possibli tistghu titfghu il-programm tal-festa ta'Santa Lucija li ser tigi ccelebrata f'dawn il-jiem fil-limiti tar-rahal taghkom.02-Dec-2009  |  M. Caruana (Melbourne Australia)
Nixtieq nawgura l-Milied it-Tajjeb u a prosperous New Tear 2010 lil Kumitat, Membri u Bandisti tal-Ghaqda San Girgor u lil poplu kollu ta' Kercem.30-Nov-2009  |  Membru
Prosit lil Membru Onorarju Carmelo (Nenu) Vella li ghadu kemm hadem unit sabiha ghall-ufficcju tal-kazin biex isservi ta' arkivju tal-muzika. Nenu issibu dejjem lest biex jghin senza interessi f'kull ma jkun hemm bzonn u ghandu ghal qalbu hafna l-Ghaqda Muzikali San Girgor. Jalla jkun hemm ohrajn bhalu li jiddedikaw ftit minn hinhom ghal volontarjat fi hdan l-Ghaqda Muzikali San Girgor.