GuestBook - Page 2

01-Jun-2012  |  Ghaqda Muzikali San Girgor
F'isem l-Ghaqda Muzikali San Girgor, naghtu l-kondoljanzi sinciera taghna lil familja Grech, Karmena kienet patrijotta ghar-rahal taghna u dan nistghu nixduh ahna bhala kumitat, tal-ghajnuna u l-imhabba li dejjem rajna mill-familja taghha. Itlob ghalina Karmena.11-May-2012  |  Joseph Magrin
Din l-gimgha kont ghaddej mill-inhawi tas-sit fejn qed jinbena l-Kazin tal-Ghaqda Muzikali taghkom, nghid il-verita bqajt imbellah bil-gmiel ta'palazz, prosit hafna u keep it up.09-Apr-2012  |  Joanne Grima (Mqabba Malta)
Ghandkom vara tal-irxoxt veru sabiha u artistika prosit u l-ghid it-tajjeb.10-Mar-2012  |  Isfar u Blu
Il-Festa t-tajba ta' San Girgor lill-Kumitat, Bandisti, Surmast, Allievi, Membri u hbieb kollha tal-Ghaqda Muzikali San Girgor!09-Mar-2012  |  Kurt Zammit
Awguri lil bandisti, Kumitat, u membri tal-Ghaqda Muzikali San Girgor fl-okazzjoni tal-Festa titulri ta' San Girgor il-Kbir li taghha il-banda ggib isimha l-festa t-tajba.21-Feb-2012  |  K.A.
Nixtieq minn qalbi nifrah lill-Kumitat Amministrattiv tal-Ghaqda Muzikali San Girgor tal-hidma kontinwa ghall-gid tal-istess ghaqda u tal-Komunita' ta' Kercem. Proset tad-disponibilita u l-accessibilita taghkom sabiex il-Karnival ta' Kercem setgha jigi organizzat fis-sala tal-Kazin u jkun jista jitgawda mill-Komunita'. Proset tal-gabra sabiha li ngabret ghall-bini tal-Kazin. Perswaz li l-poplu ser jibqa jitkontribwixxi sabiex din il-holma ssir realta'. Ghalkemm ninsab il-boghod, xorta wahda nibqa nhossni prezenti fl-ispirtu!!!21-Feb-2012  |  Stendard Isfar
Proset tas-servizz bandistiku tal-Karnival u tal-efficjenza taghkom fis-self tal-uzu tas-sala tal-kazin biex il-Karnival seta jsir! Prosit ukoll lis-Sindku Joe Grima u lil kunsilliera l-ohra li hasbu ghal din l-eventwalita! Kienet tkun hasra li serata pjacevoli bhal dik tigi mhassra.30-Jan-2012  |  Bandist
Grazzi tal-opportunita ohra li ser taghtuna s-sajf li gej - li nsiefru flimkien mal-Banda taghna u ndoqqu fil-Vatikan, f'Orvjieto u f'San Gregorio da Sassola! Nawgura li hafna partitarji jinghaqdu maghna f'din il-gita li zgur ser tkun wahda specjali.06-Jan-2012  |  JG
Nifrah lil Kumitat il-gdid ghal aktar hidma b'risq l-Ghaqda Muzikali San Girgor u r-rahal kollu taghna ta' Kercem.03-Jan-2012  |  George J. Cefai
Awguri mill-qalb ghas-sena l-gdida lil poplu kollu tar-rahal ta' Kercem. Niehu din l-opportunita biex nifrah u nawgura hidma ma taqta xejn lil Kumitat il-gdid li taht il-presidenza tas-Sur Joshua Grech zgur hidmiethom ser tibqa tkun wahda determinata (mit-tkomplija tal-kazin)iffukata u fuq kollox maghquda!!!02-Jan-2012  |  Bandist tal-post
Awguri ghas-Sena 2012! Ghalina hija s-sena tal-15 il-Anniversrju mit-twaqqif tal-Ghaqda Muzikali San Girgor. Cert li ser tkun sena specjali ghalina lkoll b'mod partikulari bil-bini tal-Kazin tal-Banda tiela gmielu! Awguri lill-President, Kumitat, Bandisti shabi, Surmast Direttur, Membri u Ammiraturi.26-Dec-2011  |  Kercmi
Il-Festi t-tajba lil Banda San Girgor24-Dec-2011  |  Nikol Attard (Australia)
Nawgura l-Milied it-Tajjeb lil Kulhadd.23-Dec-2011  |  Quercius
Nawgura il-Milied u s-Sena t-Tajba lill-Kumitat, Bandisti, Surmast Direttur, Membri u ammiraturi kollha tal-Ghaqda Muzikali San Girgor. Nawgura li din is-sena l-gdida 2012 bhal ta' qabilha tkun mimlija successi!