GuestBook - Page 12

11-Feb-2011  |  Quercius
Il-programm muzikali 'Spectacular Spectacular' huwa pagna ohra glorjuza miktuba b'ittri tad-dehem fl-istorja zghazugha, imma diga sinjura u mimlija sew tal-Ghaqda Muzikali San Girgor! Prosit lil dawk kollha nvoluti: Kumitat, Surmast, Bandisti u membri. Awguri u keep it high!11-Feb-2011  |  Bandist
Grazzi tal-opportunita li qed taghtuna li ndoqqu fit-Teatru Manoel. Zgur li hija esperjenza li ser nibqghu niftakruha! Hija okkazjoni specjali mhux biss ghall-Banda San Girgor imma wkoll ghall-poplu kollu ta' Kercem li se jinghaqad mal-Banda taghna f'dan it-Teatru prestigjuz. Din l-okkazjoni kompliet gholliet il-fuq il-prestigju tal-Ghaqda Muzikali San Girgor u tar-rahal taghhna. Prosit u mill-gdid grazzi lil Kumitat habrieki li ma jiqaf qatt johlom u jwettaq il-holm tieghu!04-Feb-2011  |  Joanne Vella
Prosit hafna tas-sit01-Feb-2011  |  J.Vella MELBOURNE AUSTRALIA
Cheers for your grand concert at the Manoel Theatre!29-Jan-2011  |  pawlu
L EWWEL BANDA GHAWDXIJA U L IZGHAR BANDA MALTIJA li se ttella spettaklu ta muzika kant zfin u akrobazija fit teatru manuel ..(ikkoreguni jekk jn zbaljat)... PROSIT lil kumitat u lil dawk kollha li b xi mod jew iehor qed jahdmu biex dil festa ta kultura maltija u taljana tkun success ...24-Jan-2011  |  Amministrazzjoni
F'isem il-kumitat tal-Ghaqda Muzikali San Girgor naghti l-kondoljanzi lil sehiebna membru tal-kumitat Raymond Azzopardi f'dawn il-mumenti hekk difficli fit-telfa tal-ghaziza ommu Rita.24-Jan-2011  |  Isfar u blu
Nifirhu lil Dun Roberto u naghmlulu kuragg ghal din il-hidma gdida li gie afdat biha. Konvint li l-affarijiet se jmorru hafna ahjar!22-Jan-2011  |  Kercmi kuntent
Qed naqra l-bullettin tal-Parrocca taghna ta'din il-gimgha u rajt il-komunikat li ghamel Mons Isqof lill-Kercmin li hatar lil Dun Roberto Gauci bhala prokuratur u l-organizzatur tal-festa tal-Madonna tas-Sokkors, haga posittiva hafna u j'alla l-madonna tas-Sokkors u San Girgor jghinu l-parrocca taghna u jkollna festa l-ghira ta'kullhadd bis-sehem ta'kullhadd ghax kulhadd ghandu x'joffri lill-parrocca.21-Jan-2011  |  Kercmi
Awguri ghall-kuncert li se taghmlu fit-Teatru Manoel! Okkazjoni unika li fiha ser tkomplu tghollu r-reputazzjoni tajba li diga ghandha l-Banda taghna u isem rahalna! Kep it up u prosit tal-inizjattivi kontinwi.19-Jan-2011  |  JG
Awguri ghall-kuncert li ser taghmlu ix-xahar id-diehel fil-Manoel. Hija verament okkazjoni unika li mhux ta' min jitlifha. Nissuggerilkom torganizzaw trasport minn Ta' Kercem u lura halli aktar nies jithajjru jitilghu Malta mal-Banda.14-Jan-2011  |  27,000!
Sebgha u ghoxrin elf visitatur! L-ahhar 1000 hit saru mill-31 ta' Dicembru sallum : hmistax il-gurnata! Medja ta' 66 hit kulljum! Komplu zuru dan is-sit elettroniku dejjem aggornat u komplu interessaw ruhkom f'dak li qed jigri fi hdan il-Ghaqda Muzikali San Girgor.12-Jan-2011  |  Bandist
Inheggeg lil shabi kollha biex jattendu ghall-kuncerti li qed isiru bi preparazzjoni ghall-Kuncert li l-Banda taghna ser taghmel fit-Teatru Manoel halli bhas-soltu nohorgu bl-unuri kollha!07-Jan-2011  |  Spectacular Spectacular
Nifirhilkom tal-inizjattiva kuraggjuza li ser torganizzaw ix-xahar id-diehel bil-Banda San Girgor fit-Teatru Manoel. Kull Bandist li se jiehu sehem ghandu jkun kburi li se jippartecipa f'dan it-Taetru prestigguz. Inheggeg minn issa lil poplu ta' Kercem biex jighaqad mal-Banda San Girgor ghal din l-okkazjoni u mmorru bi hgarna biex nissapportjaw lil Banda taghna fit-Teatru Manoel il-Hadd 20 ta' Frar. Awguri05-Jan-2011  |  Appell...
Nixtieq nappella li awrtoritajiet tar-rahal taghna kemm dawk eklezjastici kif ukoll dawk govertattivi sabiex japprezzaw aktar il-hidma volontarja li qed issir go rahalna. Jekk neqirdu lill-dawn in-nies li bhalissa qed jahdmu volontarjament ghall-isem ir-rahal inkunu ghamilna sfregju lil-rahalna, importanti qabel ikun tard wisq, minn ihobb veru lill-rahalna jista jifhem x'irrid infisser. Nawgura s-sena t-Tajba lill-Kercmin kollha u prosit tal-website informattiva dwar ir-rahal u l-hajja tal-banda taghna.