GuestBook - Page 13

03-Jan-2011  |  Isfar u blu
Fil-bidu ta' din is-sena nixtieq nawguralkom sena ohra ta' hidma b'risq l-Ghaqda Muzikali San Girgor. Mill-previzjoni tidher li se tkun sena ohra sabiha ghall-Ghaqda taghna li issa drat bis-successi - wiehed jissupera lill-iehor. Dalwaqt il-Programm Muzikali fit-Teatru Nazzjonali 'Manoel', huwa ittamat li din is-sena jitkompla l-progett ambizzjuz u tant mistenni minna l-partitarji u mill-Kercemin kollha : it-tkomplija tal-bini tal-Kazin tal-Banda u hafna aktar. Kuragg - taqtghu qalbkom minn xejn! Ahna dejjem warA L-ISTENDARD ISFAR DEHBIEN!31-Dec-2010  |  Inhobb bis-serjeta dak kollu li hu Kercmi
Nawgura sena gdida mimlija risq u hena lill-Kercmin kollha b'mod specjali lill-bandisti tar-rahal taghna kumitat, socji u benefatturi sena ahjar milli din l-ghaddejna u nharsu lejn sena b'mod pozittiv u ambizzjoni hekk kif ser naraw il-banda ta'rahalna fl-aktar post ta'pregju t-Teatru Manoel u kif nisperaw li naraw il-bini tal-monument il-Bini tac-centru Kulturali s-sede tal-Ghaqda Muzikali San Girgor AWGURI mill-qalb u napprezzaw il-hidma taghmlu li kultant tkun ta' qtiegh il-qalb.29-Dec-2010  |  Kercmi
Nawguralkom ghall-attivita' celebri li ser torganizzaw fi Frar li gej fit-Teatru Manoel! Inkwantu programm imtella' esklussivament b'inizjattiva propja huwa kuncert bla precedenti ghal Baned Ghawdxin f'dan it-teatru prestigjuz! Dan jixhed id-dinamizmu u l-abilita eccezzjonali tal-Kumitat habrieki li huwa l-ghira ta' hafna. Certament li l-Bandisti taghna ghandhom ihossuhom kburin li qed jinghataw opportunitajiet unici bhal dawn. Nappella lil poplu kollu ta' Kercem biex ma jonqosx li jinghaqad mal-Banda taghna f'din l-okkazjoni halli nuru s-support taghna ghal inizjattivi bhal dawn li jinvolvu lill-organizzaturi sfidi kbar finanzjari. Komplu fuq dawn il-linji u awguri ghal sena gdida 2011 li tkun f'kontinwita' ma din il-katina ta' successi li issa drajna biha!27-Dec-2010  |  Anonymous26-Dec-2010  |  Genitur
Prosit hafna u grazzi kbira tal-party li dalodu organizzajtu ghat-tfal taghna. Hadu pjacir hafna l-aktar b'San Guzepp il-Madonna, il-Bambin u l-hmara. It-tfal ta' kull sena jkunu jistennewh dan il-party. Grazzi mill-qalb!23-Dec-2010  |  Sonia Camilleri
Nawgura l-Milied it-Tajjeb u s-sena Gdida mimlija risq u hena lill-kumitat tal-Ghaqda Muzikali San Girgor u nawgura sena ta'sucessi.21-Dec-2010  |  Bandist
Il-Milied u s-Sena t-Tajba lill-kulhadd!16-Dec-2010  |  Stendard Isfar
Nixtieq naghti l-Milied u s-Sena t-tajba 2011 lill-Kumitat, Bandisti u Alljievi, Surmast, membri u ammiraturi kollha tal-Ghaqda Muzikali San Girgor. Jalla s-sena l-gdida tkun sena ohra ta' successi ghall-Ghaqda taghna bhal ma kienet din is-sena.14-Dec-2010  |  Mary & Carmel Grech (Aust)
Nawgura il-Milied it-tajjeb lill-kulhadd u s-sena l-gdida mimlija risq u paci u ghaqda fir-rahal taghna. we miss you all god bless our village.10-Dec-2010  |  Lucy Cassar (Sydney Australia)
nghid awguri lin nies ta'Santa Lucy ghal festa jien minn hemm u nimisja hafna lil-family happy feast u prosit hafne tas-site tal-banda awguri ukoll lil bandisti. Viva Saint Lucy!!!03-Dec-2010  |  Joanna Gauci
A very interesting and informative website, good work well done!30-Nov-2010  |  Kercmi
Nixtieq nifrah lil membri li lbierah fl-ewwel laqgha tal-Kumitat gew maghzula biex imexxu l-Kumitat fil-karigi rispettivi taghom. Nawguralkom sena ohra ta' hidma favur l-Ghaqda Muzikali San Girgor u r-rahal taghna u komplu iddefendu l-interessi ta' din l-Ghaqda!29-Nov-2010  |  kercem
il festa nin ghajr ghaqda man poplu ta kercem kollu ma hix festa19-Nov-2010  |  Quercius
Nawgura lil Kumitat il-gdid hidma fejjieda b'risq l-Ghaqda Muzikali San Girgor.