GuestBook - Page 14

19-Nov-2010  |  Isfar u Blu
Prosit tal-Laqgha Generali tal-lbierah. Ir-rapporti kollha li nqraw juru kemm din l-Ghaqda hija serja, impenjata, trasparenti, dinamika u ghandha vizjoni. Nawgura lill-kumitat il-gdid sena ohra ta' successi.16-Nov-2010  |  Kercmi
F'isem il-poplu kollu ta' Kercem naghtu l-kondoljanzi taghna lil familja tal-Isqof Nikol Cauchi li ghadda ghal hajja ta' dejjem u nkomplu nitolbu ghalih. L-Isqof Cauchi kellu rispett u ghozza lejn dan ir-rahal u dan jixhdud id-diversi rabtiet li kellu maghna. Ghawdex tilef missier u raghaj mahbub!15-Nov-2010  |  Bandist
Inheggeg lil bandisti kollha shabi, lill-membri kollha u lil poplu kollu ta' Kercem biex nhar il-Hamis jattendi bi hgaru ghall-Laqgha Generali Annwali li ser issir fil-Kazin.12-Nov-2010  |  23,000
Tlieta u ghoxrin elf hit! Sit popolari u mfittex minn hafna Kercmin li jghixu fir-rahal, imxerrdin f'pajjizna u barra minn xtutna. Holqa li tghaqqadna flimkien. Keep it up!06-Nov-2010  |  gordon delia
prosit tal-website mizmumz aggornata u informativa hafna. nigi spiss kercem u rahal jogobni hafna.29-Oct-2010  |  Stendard Isfar
Naghti l-ghomor lil bandist Alex Grech u lil familja tieghu fl-okkazjoni tat-telfa tal-ghaziz missieru Gangu. Nghid prosit ukoll lil Kumitat tal-Ghaqda Muzikali San Girgor li attenda ghall-korteo tal-funeral bl-istendard tal-Banda mghotti bi crepe' iswed u lil hafna Bandisti li wkoll hadu sehem kemm fil-korteo kif ukoll fil-Quddiesa funebri.29-Oct-2010  |  Bandist Kercmi
Naghti l-kondoljanzi tieghi lil sehiebna l-Bandist Alex Grech u lill-familja kollha tieghu fit-telfa tal-ghaziz missieru Gangu.27-Oct-2010  |  22,000!
Ikompli jitla n-numru tal-vizitaturi fuq dan is-sit! F'temp ta' kwazi 15 il-gurnata dahlu fuq 1000 vizitatur! Medja ta' madwar 66 zjara kulljum! Keep it up! Viva l-Ghaqda Muzikali San Girgor!25-Oct-2010  |  kercmi pur
hemm bzonn naraw x'nghamlu!!Ma nhalluwomx ghaddejin minn fuqna..Ghal gid tal-festa.23-Oct-2010  |  Kercmi
Prosit hafna tad-disinn tal-pavaljuni li ntwera fuq is-sit tal-ghaqda tal-armar taghna veru disinn sabih hekk ghandhom ikunu l-affarijiet id-disinn jinhareg u jintwera lil pubbliku, nappella lit-tmexxija tal-knisja parrokkjali taghna sabiex mill-aktar fis-possibli tiehu l-ezempju ta' din l-ghaqda u tal-ghaqdiet kollha li ghandna fir-rahal u tiprezenta d-disinn tal-antiporti li ser isiru fil-knisja mhux hadd ma jaf xejn, infakkru li l-knisja hija tal-KERCMIN u mhux tal-barranin. Prosit u keep it up!!!19-Oct-2010  |  Charles Cassar
Awguri lill-Banda Taghna f'gheluq it-Tlettax -il sena mit-twaqqif taghha.19-Oct-2010  |  Isfar u Blu
Happy Birthday lil Ghaqda Muzikali San Girgor! 13-il sena ta' hidma kontinwa li fiha saru l-mirakli. Kollha mahduma minn nies li kellhom u ghandhom ghal qalbhom din il-Ghaqda. Komplu fit-triq li qbadtu halli fi ftit tas-snin ohra naraw mibdi u mitmum il-progett kbir tal-bini tal-kazin. Awguri!19-Oct-2010  |  Stendard Isfar
Awguri lill-Ghaqda Muzikali San Girgor li bhall-lum - 19 ta' Ottubru - ta' 13-il sena ilu - fl-1997 giet imwaqqfa ufficcjalment. Nixtiqilkom kontinwazzjoni ta' successi li flimkien ma dawk diga miksuba jkomplu jsawwru l-istorja glorjuza ta' din l-Ghaqda.18-Oct-2010  |  Happy Birthday
Nixtieq nawgura lill-Ghaqda Muzikali San Girgor l-isbah xewqat fl-okkazjoni ta' gheluq it-13 il-sena mit-twaqqif taghha fl-1997.