GuestBook - Page 15

12-Oct-2010  |  21,000
Daqshekk gie mizjur dan is-sit popolari tal-Ghaqda Muzikali San Girgor. Ftit ilu l-Kumitat permezz ta' dan l-istess sit irringrazzja l'dawk li jzuru spiss din il-website fl-okkazjoni tal-20,000 hit. Dan in-numru dejjem tiela jikkonferma ghal darba ohra l-popolarita li jgawdi dan is-sit elettroniku. Komplu zuru dan is-sit u komplu hallu l-kummenti taghkom.07-Oct-2010  |  S.Azzopardi
Tistghu tghiduli ftit mnejn nakkwista biljetti ghat-Tombla ta' nhar is-Sibt please?07-Oct-2010  |  B.S.G.
Impenn, dinamizmu, serjeta', solidarjeta', hidma wahda, attivita' wara l-ohra. Prosit tassew kbira lill-Ghaqda Muzikali San Girgor tal-impenn taghha sabiex tkabbar l-interess lejn il-muzika, kultura, u s-socjeta` - xhieda ta' dan l-impenji li jkollha minn zmien ghal zmien. Prosit u Grazzi.04-Oct-2010  |  Victoria Camilleri
Prosit hafna tal-festival li organizzajtu tul it-tlett ijiem li ghaddew ahna inzertajna gejna kumbinazzjoni u veru kelna xortina tajba ghax hadna hafna pjacir specjalment is-Sibt kemm il-guided tours kif ukoll l-organizzazjoni ta'fil-ghaxija. Prosit hafna sugeriment nahseb li wasal iz-zmien li tibdew tirreklamaw f'Malta ukoll ghax veru attivita sabiha u l-post isahrek.02-Oct-2010  |  Kercem 1
Ilbierah attendejt ghall-Festubru u irrid nghidilkom prosit tal-organizzazzjoni perfetta li kien hemm u tal-attrazzjonijiet u l-attivita' li kien hemm f'dan l-isbah Wied tal-gzira Ghawdxija. Kemm il-parata militari kif ukoll l-ispettaklu folkloristiku u z-zfin kienu sbieh hafna. Vera tibqa mpressjonat ghall-fatt li Ghaqda volontarja qed torganizza dan kollu kwazi minghajr ghajnuna ta' hadd! Nawguralkom kull success ghall-bqija ta' dan il-festival u ghall-attivitajiet ohra kbar li ghandkom ippjanati bhala Banda fil-futur.02-Oct-2010  |  F. Attard
Nifirhilkom ghas-serata tal-bierah, parti mill-festival Festubru. L-atmosfera, l-ambjent, il-muzika u l-attivitajiet organizzati bhas-serata letterarja kienu tajbin hafna. Nawguralkom ghall-bqija ta' dan il-festival u nappella ghal-aktar konkorrenza mill-pubbliku ingenerali.29-Sep-2010  |  Lunzjatu
Awguri ghal Festubru ta' din is-sena u ghall-20,000 zjara fuq il-website popolari tal-Ghaqda Muzikali San Girgor - zgur li dan kien progett li rnexxa!27-Sep-2010  |  Isfar u Blu
Nifirhilkom fl-okkazjoni tal-20,000 hit fuq din il-website popolari! Huma hafna dawk is-socjetajiet u entitajiet li ilhom izjed minna bil-website u ghadhom hafna izjed lura minna f'dak li ghandu x'jaqsam ma' hits. Komplu zommu din il-website aggornata u prosit mill-gdid.26-Sep-2010  |  Guza Mercieca mix-Xaghra
Prosit tal-High Tea ta' nhar is-Sibt. Hadna hafna pjacir u l-premijiet kienu tajbin hafna b'mod specjali t-Tombla l-kbira tal-1000 ewro. Zgur li kien wiehd mill-aqwa High Tea bit-tombla li jigu organizati f'Ghawdex.24-Sep-2010  |  G Portelli (Victoria)
Nawguralkom ghall-FESTUBRU. Nittama li t-temp ikun ahjar minn tas-sena l-ohra. Tistghu tippubblikaw il-programm tal-attivitajiet?22-Sep-2010  |  Stendard Isfar
Prosit tal-promozzjoni li qed taghtu lil festival FESTUBRU fuq id-diversi mezzi tal-media nazzjonali. Certament li dan kollu jawgura success ghall-ewwel 3 ijiem ta' Ottubru f'Wied il-Lunzjata. Awguri!21-Sep-2010  |  Grejger
Qed nistennew il-programm ta' FESTUBRU ta' din is-sena. Prosit tal-inizjattiva li ghal darb'ohra qed tieghdu favur il-kultura lokali.19-Sep-2010  |  Rabat
Awguri ghall-festival Festubru.18-Sep-2010  |  George Buhagiar
Prosit hafna tal-website aggornata ta' spiss, awguri ghall- programm Muzikali li ser taghmlu fit-Teatru Manoel mhux facli li ittellgha serata daqstant ta livel fit-teatru Manoel imma jien cert li l-ghaqda taghkhom kapaci qed tkunu l-ghira ta' hafna ghaqdiet stabbiliti f'pajizna. KEEP IT UP!!!