GuestBook - Page 16

14-Sep-2010  |  Studenta fl-Iskola tal-Banda
Grazzi tal-party tal-bierah g]all-alljievi u l-bandisti. Hadna hafna pjacir12-Sep-2010  |  Jane Grech (Sydney Australia)
Prosit hafne ta website up to date, well done, it's my first time to see it.06-Sep-2010  |  KNK
Naghtu l-kondoljanzi taghna lill-familjari tal-vittmi tal-Kamra tan-Nar ta' Nenu Farrugia li grat ilbierah filghaxija u nheggu l-kulhad biex jiftakar fil-mejtin fit0-talb tiejghu03-Sep-2010  |  Inhobb il-Festa
L-Ewwel net nixtieq nawgura l-Festa t-Tajba lill-Poplu kollu ta'Kercem, Kappillan, membri tal-Kumitat tal-Banda u Bandisti, nirrispondi lil Festa 2011 il-banda ta'Sannat giet idoqq darbtejn fir-rahal taghna darba fil-marc ta'fil-ghodu u darba ohra fit-transolazzjoni minghad is-sorijiet karmelitani sal-knisja dan qed niktbu ghall-fini tal-istorja. Issa inharsu l-quddiem sabiex nibdew nahsbu ghall-festa ohra kbira u sabiha li tixraq lil Ommna tas-Sokkors.02-Sep-2010  |  Festa 2011
Sur Belt, ghal informazzjoni tieghek il banda ta sannat giet darba wahda biss fir rahal taghna u dik kienet mistiedna ghal marc ta filghodu. Issa ta ghajnsielem forsi tehodna l sena d diehla kif inhu xieraq01-Sep-2010  |  Festa 2011
Hbieb, hemm bzonn nibdew nahsbu fil festa tas sena id diehla. Diga ghaddew xahrejn mill festa u kull gurnata li tghaddi hi kontra taghna. Hemm bzonn li l kumitati kollha li jiehdu sehem fil festa jiltaqghu u issir bidla kif tigi organizzata l festa taghna. Kulhadd hi bzonnjuz ghal festa u ghalhekk irid isir sforz minghand kulhadd sabiex ma nergghux nghaddu min xiex ghaddejna fix xaharejn ta qabel il festa li ghaddiet. Nappella lil kumitati kollha jaghmlu dak il pass mehtieg sabiex niccelebraw festa kbira li tant tixraq lil padruna taghna.01-Sep-2010  |  Belt
Ghaziz Sur rahal forsi Ghajnsielem ma jaghmlux bhalna biex jistiednu l-baned ghal festa taghhom u jhallu ghal tlett gimghat qabel imma jahsbu minn kmieni. Meta giet il-Qala l-ewwel darba l-Banda taghna ma marritx iddoqq dik is-sena imma s-sena ta' wara. Ta' Sannat giet darbtejn f'Kercem imma l-Banda San Girgor qatt ma marret.31-Aug-2010  |  rahal
kif ma daqqejtux fil festa ta' ghajnsielem? Mela ghajnsielem ma gewx idoqqu f'kercem?28-Aug-2010  |  Jesmar Gatt
Prosit hafna website mimlija informazzjon, keep it up!!! good work!28-Aug-2010  |  Charles Muscat
Prosit hafna tal-website aggornata ta spiss u hija site ta livell gholi hafna, juri l-impenn u s-serjeta kbira li qed tmexxu dan il-kumitat.22-Aug-2010  |  Floriani
Prosit tal-programm Muzikali li sar fir0rahal taghna tal-Floriana22-Aug-2010  |  Kercmi
nawgura l-festa t-Tajba lill l-Arcipriet Dun Reuben, napprezzaw hafna li taghmel mal-Ghaqdiet taghna kemm tal-Banda u kemm ma tal-Armar, hekk ghandom ikunu l-KERCMIN li jhobbu lill-dan ir-rahal jghinu minghajr daqq tat-tombi. GRAZZI Reuben!!!19-Aug-2010  |  Charles Cassar
Awguri ghall-programm tal-lejla u prosit hafna.17-Aug-2010  |  Gorg Attard (Rabat)
Nixtieq nawgura kull success lil Banda San Girgor li ghall-darb'ohra ser tkun ambaxxatrici tal-gzira Ghawdxija f'Malta, huwa ta unur ghall-bandisti kercmin li jiffurmaw parti minn din is-socjeta hekk dinamika li ser idoqqu f'dak l-isfond hekk sabih tal-port il-kbir u hija xewqa ta' hafna ghaqdiet muzikali li din l-esperjenza jaghmluha huma ukoll. Smajt xi kummenti minn membri ta'kumitati ta'banda ohra fejn urew ix-xewqa li jaghmlu din l-esperjenza izda x-xorti messet lill-banda taghkom AWGURI.