GuestBook - Page 17

04-Aug-2010  |  Amministrazzjoni Ghaqda Muzikali San Girgor
Il-Banda San Girgor ser tkun impenjata fi tliet servizzi ohra dan is-Sajf, jigifieri, nhar is-Sibt, 14 ta' Awwissu - Lejlet il-Festa ta' Santa Marija fir-Rabat, Ghawdex b'marc u programm muzikali fi Pjazza Indipendenza; Programm Muzikali TUNE 'n CONCERT - Reloaded fil-Floriana, nhar il-Hamis, 19 ta' Awwissu; u marc brijuz nhar is-Sibt, 21 ta' Awwissu - Lejlet il-Festa ta' Santa Marija fiz-Zebbug, Ghawdex.03-Aug-2010  |  kercmi
x'servizzi fadlila il-banda ghal din is-sena?01-Aug-2010  |  John Aquilina
Proset tassew ta' dan is-sit f'gheluq l-ewwel anniversarju minn meta gie mniedi. Jiena naccessa dan is-sit regolarment u jkolli nghid bhala dilettant tal-baned f'pajjizna illi huwa wiehed mill-aktar aggornati. Awguri u komplu sejrin hekk.30-Jul-2010  |  M. Agius
Nifrah lill-Kumitat tal-hidma tieghu sabiex il-programm muzikali li ttella fil-festa jkun jista jsir fil-Floriana. Jiena ma kontx prezenti ghall-kuncert imma shabi kellhom kliem ta' tifhir u zgur li dan ser jigi ezegwit b'success fid-19 ta' Awwissu. Prosit u komplu sejrin hekk.27-Jul-2010  |  Marlon Zammit
Prosit lill-president u l-kumitat tal-banda, tal-publikazzjoni ferm sabiha ghadni kemm akwistajt wiehed.18-Jul-2010  |  Vince Apap (Victoria)
L-ewwwel net nixtieq nhid prosit tal-festa li organizzajtu ghall-kemm rahal zghair issir festa kbira u kompluta b'kollox, nghid prosit lil Ghaqda Muzikali San Girgor u l-bandisti taghha tal-programm ecezzjonali li taw li gejt ghall-ewwel darba ghall-dan il-programm u ftit tara u tista programmi bhal dawk ta' l-livell gholi hafna u ghas-servzzi li ghamlet fejn dejjem kienet armata tajjeb u sa snienha u hekk ghandu jkun, hag'ohra gie f'ideja l-Ktieb li harget l-ghaqda Muzikali ktieb ta livell gholi hafna u li jaghmel unur lis-socjeta u nazzarda nghid li f'ghawdex ftit socjetajiet kbar johorgu dik il-kwalita ta ktieb prosit u komplu sejin f'din il-linja forsi ma ndumux ma naraw il-Kazin gidid taghkom jitkompla.18-Jul-2010  |  j.m
prosit tal-festa sabiha li ghamilna. proset tmur ghal kumitati kollha tar rahal ghax kullhadd hadem ghal l'ahjar u l'interess tarr ahal16-Jul-2010  |  Kercmi
Prosit lil kulhadd, b'mod spaecjali lil Banda San Girgor u lil tal-Armar tal-festa sabiha li ghamilna lkoll flimkien lill-patruna taghna u Ommna l-Madonna tas-Sokkors! Kemm ilhom imwaqqfa dawn iz-zewg ghaqdiet habieka l-festa kibret wahda sew u saret thabbata mal-festi l-kbar ta' pajjizna.12-Jul-2010  |  S.A.
Nifirhilkom ghall-festa kbira li torganizzaw ta' kull sena. Insemmi b'mod partikulari l-Programm muzikali mill-Banda San Girgor, id-Dimostrazzjoni taz-Zewg u l-Marc ta' filghodu. Vera tidhru li inthom zghazagh maghqudin u li thobbu hafna l-festa. Ibqghu hekk!11-Jul-2010  |  Cinga
Prosit tal-Marc tal-Hamis u l-Marc ta' dalodu... tal-genn!11-Jul-2010  |  Isfar u Blu
Nawgura il-Festa t-Tajba lil kulhadd! Jalla kollox jibqa sejjer kif mar s'issa. Kellna Festa mill-aqwa! Prosit lil kulhadd11-Jul-2010  |  M. Caruana (Melbourne Australia)
Happy Feast to all at Kercem! Viva il-Madonna tas-Sokkors!!!10-Jul-2010  |  Joseph Mangon (Gudja)
Prosit kumitat tal-Banda l-Festa t-Tajba10-Jul-2010  |  Emanuel Mizzi
Prosit tal-website vera sabieha.Hadt gost nara lil kumitat tal-banda maghqud ma dak ta'l-armar.Kopmlu hekk.Jalla naraw l- kazin tiela halli il- banda jkollha sedje li tassw jixirqilha.