GuestBook - Page 18

10-Jul-2010  |  T.Gauci
Prosit tal-Festa li qed taghmlu rahal zghir qalb kbira u FESTA KBIRA.10-Jul-2010  |  Carmelo Debrincat (Munxar Ghawdex)
Nawgura l-festa t-tajba lill-kullhadd b'mod specjali lill-kumitat tal-Ghaqda Muzikali San Girgor u l-kumitat tal-armar li flimkien jahdmu sabiex il-festa tkun organizzata kif suppost. PROSIT, tal-marci sbieh li ghandkom u anke tal-armar artistiku li ghamiltu.10-Jul-2010  |  M.G
Nawgura l-Festa t-Tajba lil Kercmin kollha, b'mod specjali lill-Kumitat, Bandisti u partitarji tal-Ghaqda Muzikali San Girgor!09-Jul-2010  |  Marci Brijuzi
Marc tad dimostrazzjoni taz-zewg mill-aqwa... proset lill-organizzaturi kollha... pero proset lil dawk kollha li ghamlu l briju waqt il-marc... fejn hemm l-ghaqda hemm is-sahha u l-maggoranza tal-kercmin ghaqda bejn kullhadd iridu... ejjew dan inzommuh ghax min ghandu ghal qalbu l-festa tal-Madonna tas-Sokkors irid li nkunu maghquda.. ma nhallux lil xi hadd ikisser din il katina ta nies kullha jahdmu fl-area taghhom li jzewqu l festa taghna... Viva z zewg padruni taghna....09-Jul-2010  |  Isfar u Blu
Il-bierah kulhadd ha pjacir bid-Dimostrazzjoni popolari bl-istatwa maghrufa bhala taz-Zewg. Kien Marc organizzat u mill-aktar brijuz fejn spikkat l-energija u l-imhabba li ghandhom iz-zghazagh taghna lejn iz-zewg patruni taghna! Prosit ukoll liz-zewg baned li hadu sehem 'Santa Marija' taz-Zebbug u 'San Guzepp' t'Ghajnsielem. Prosit ukoll lill-Ghaqda Muzikali San Girgor li kienet strumentali biex ingabet it-2 banda f'din id-dimostrazzjoni.08-Jul-2010  |  Cinga
VIVA IZ-ZEWG!08-Jul-2010  |  VMS
Prosit hafna tal-Programm tal-bierah! Kburin bikom ilkoll! Illum ninghaqdu mal-membri tal-Ghaqda tal-Armar ghad-Dimostrazzjoni kbira bl-Istatwa taz-Zewg u grazzi lill-Ghaqda Muzikali San Girgor li kienet strumentali biex ghal din l-okkazjoni ingiebet it-2 banda, dik ta' San Guzepp t'Ghajnsielem li flimkien mal-Banda Santa Marija taz-Zebbug se jakkumpanjaw id-dimostrazzjoni tal-lejla.08-Jul-2010  |  J.Attard
Nifirhilkom tal-Kuncert sabih tal-bierah! Vera kulhadd ha pjacir! Prosit lill-bandisti bravi u lil kumitat li jiddedika daqsekk energija ghall-festi u r-rahal taghna.07-Jul-2010  |  TUNE 'N CONCERT
Prosit kbira tal-Programm 'Tune 'n Concert'. Esekuzzjoni impekkabbli, siltiet mill-aqwa, banda armata sa sniena, serata pjacevoli ghall-ahhar. Nifrah lis-Surmast, bandisti u kumitat (tas-sagrificcji kbar li jaghmlu matul is-sena kollha)ghas-successi li qed jiksbu b'dawn il-programmi muzikali. Il-kantanti li akkumpanjaw lil Banda wkoll kienu eccezzjonali. L-attendenza kbira (minkejja s-semi finali tat-Tazza tad-dinja) tixhed kemm dan il-programm annwali kiseb popolarita! Prosit ukoll lil prezentatur Elton Vella tal-prezentazzjoni eccellenti! Viva l-Banda San Girgor07-Jul-2010  |  bandist kercmi
vera prosit kbira lill banda san Girgor... bandisti ejjew inkunu kburin li nghamlu parti minn din l-Banda... veru ghandna nkunu kburin biha mill-Kercmin kollha... nawgura l festa t tajba lill kullhadd u jalla l-Madonna tas-Sokkors tharisna matul is sena kollha.07-Jul-2010  |  Bandist
Nappella lil Kercmin kollha biex il-lejla jigu bi hgarhom ghall-Programm Tune 'n Concert li se jittella mill-Banda taghna fi Pjazza Orvieto. Il-prezenza taghkom tkun mhux biss inkuraggiment u apprezzament ghalina l-bandisti tal-post u ohrajn li jinghaqdu maghna ghall-okkazjoni ghas-sagrificcji li naghmlu, imma wkoll garanzija ta' serata mill-aqwa ta' muzika, sorprizi u pjacir. Viva l-Banda San Girgor!05-Jul-2010  |  Peter Debono. Birkirkara
Prosit tal-Website sabiha u aggornata li ghandkom. Nawguralkom il-Festa t-tajba u nistedinkom izzuru l-website taghna www.dukeocband.com05-Jul-2010  |  VMS
Naghti l-Festa t-tajba lill-Kumitat, Bandisti, Surmast u ghalliema u l-membri kollha tal-Ghaqda Muzikali San Girgor, kif ukoll lil Kercmin kollha.Viva l-Madonna tas-Sokkors05-Jul-2010  |  JG
Adu kemm gie f'idejja il-ktieb tal-Banda 'Lehen il-Banda San Girgor'. Nixtieq nifirhilkom ghall-kwalita u l-artikli interessanti li fih, kif ukoll ghall-prezentazzjoni mill-isbah. Nawguralkom ukoll ghall-Kuncert 'Tune 'n Concert'ta' nhar l-Erbgha u nawgura l-Festa t-Tajba lil Kercmin kollha.