GuestBook - Page 19

03-Jul-2010  |  QUERCIUS
Prosit tal-ktejjeb tal-Festa 2010 Lehen il-Banda San Girgor. Bhas-soltu prezentazzjoni attraenti, kontenut ta' livell u varjazzjoni ta' artikli. Nifrah lil kull min ha hsieb din il-pubblikazzjoni u l-kontributuri kollha. Ta' min izommu.29-Jun-2010  |  14,000
14,000 - daqshekk zaru lil dan is-sit elettroniku popolari tal-Ghaqda Muzikali San Girgor, minn Awwissu 2009 sallum! Numru veru impressjonanti! Prosit lil dawk li qed jiehdu hsieb jaggornaw din il-website ta' spiss u lil dawk il-hafna Kercmin u barranin li jzuruha ta' kull jum jew ta' spiss u jhallu l-kummenti tgahhom fuq il-guestbook. Keep it up!27-Jun-2010  |  Isfar u Blu
Prosit tal-Laqgha tal-bierah. Il-poplu ta' Kercem wera kemm andu ghal-qalbu l'Ghaqda Muzikali San Girgor. Kien hemm hafna nies u hafna interventi. Viva l-Banda San Girgor!27-Jun-2010  |  Amminstrazzjoni Ghaqda Muzikali San Girgor
Napprezzaw il-kummenti taghkom fuq dan is-sit. Madankollu min irid ikun jaf aktar dwar dak li qed jigri huwa mheggeg illi jiehu sehem u jattendi ghall-Laqgha Generali Straordinarja dalghodu fil-10.45 am.25-Jun-2010  |  Partitarju
Inheggeg lil kull min ghandu ghal qalbu lil Banda taghna biex nhar il-Hadd niltaqghu bi hgarna l-kazin ghall-Laqgha Generali Straordinarja. Ejjew u gibu ohrajn maghkom. VIVA L-BANDA SAN GIRGOR!23-Jun-2010  |  Imhasseb 2
Naqbel perfetament ma mhasseb. Tistghu tghidulna x'inhu jigri? Jien minn informazzjoni li ghandi, is-sena suppost li mhux talli ma kelliex titnaqqas banda, talli suppost li kellha tithallas mill-kumitat tal-banda. Veru ghandna ghax nithassbu.21-Jun-2010  |  Stendard Isfar
Ghanna niehdu sehem bi hgarna ghal-Laqgha Generali Starodrinarja li ser issir fil-Kazin nhar il-Hadd li gej. Hija laqgha importanti hafna u ghalhekk kull min verament ihobb lil Banda San Girgor ghandu jkun prezenti. Heggu li ohrajn biex jigu18-Jun-2010  |  Imhasseb
Ghadni kemm rajt ir-rivista 'Kercem' li tohrog mill-Parrocca u nnutajt li wara li s-sena l-ohra d-Dimostrazzjoni popolari tal-Hamis hadu sehem zewg Baned, din is-sena se tiehu sehem Banda wahda? u li b'kollox giet mistiedna Banda inqas mis-sena l-ohra! ... u dan meta din is-sena suppost qieghdin niccelebraw festi specjali!!! X'inhu jigri? Min ma ridiex is-sitt Banda? Nixtieq spjegazzjoni18-Jun-2010  |  Carmel Gatt (Balzan)
Nifrah lil-ghaqda Muzikali tal-publikazzjonijiet li dejjem harget, jien dilettant ta'dawn ir-rivisti u sissa irnexxili nakwista l-hargiet kollha tal-banda taghhom u napprezza hafna l-hidma kbira li tkun saret sakem ahna jkollna il-ktejjeb f'idejna u nappella sabiex kulhadd japprezza dawn il-publikazzjonijiet ghax il-quddiem jkunu ta'valur storiku.14-Jun-2010  |  Joseph Grech
Awguri Fr.Max13-Jun-2010  |  Isfar u Blu
Nawguraw lil Dun Maximillian Grech li illum gie ordnat Sacerdot u li ghal dawn l-ahhar sentejn kien jghin fil-Parrocca taghna. Ad Multos Annos!11-Jun-2010  |  John Agius
Taqtghux qalbkom guys! Ahna kollha warajkom. Zommu sod.10-Jun-2010  |  Dilettant tan nar
Bhal ilum 30 gurnata ohra ikun lejliet il festa ser nassistu ghal spettaklu kbir tan nar ta lart, infakarkom li nhar is sibt 19 ta gunju ser jigi organizat bbq mid dilettanti fit triq il kalandrijiet kercem inhegigkom min hu nteresat jista jkelem lil xi hadd mil membri,bis sapport taghkom inkomplu nahdmu grazzi09-Jun-2010  |  Grejger
Nifirhilkom fl-okaazjoni tar-4 anniversarju mill-ftuh tal-ewwel fazi tal-kazin. Dan il-post kien strumentali biex l-Ghaqda Muzikali San Girgor tkompli tikber u biex tibda tmexxi lilha nfisha minn darha stess. Nghidu grazzi lil dawk li dakinhar thabtu mhux ftit biex akwistaw l-art, u bdew il-bini ta' dan il-monument u nawguraw lil dan il-kumitat fix-xewqa tieghu li jkompli bil-progett tal-bini tal-Kazin fiz-zmien qarib u nwieghduhom l-appogg u l-ghajnuna kollha possibbli taghna.