GuestBook - Page 1

03-Jul-2014  |  Osservatur
Kont nistenna li fuq is-Sit taghkom issellmu lil Mons Guzeppi Azzopardi li bhala sacerdot Kercmi ta kontribut mhux zghir lill-Parocca ta' Kercem. Mons. Azzopardi mar jiltaqa mal-Mulej f'dawn il-granet. Insellem lil Ghaqda Muzikali San Girgor u lil Poplu kollu ta' Kercem u nixtieq lil kulhadd il-Festa t-tajba.28-Nov-2012  |  George J. Cefai
"Wara dan beda jitqieghed il-lavur tac-cinta li se tifred arkitettonikament is-sular t’isfel mis-sular..." WELL DONE PRESIDENT U KUMITAT. TAQTGHUX QALBKOM, QATT!!!18-Oct-2012  |  Chris Tanti
Happy Birthday Banda San Girgor, u prosit tal-Kazin kemm gej sabih.18-Oct-2012  |  George Zammit
Awguri lill-Banda San Girgor f' gheluq il- 15-il sena mit-twaqqif taghha.28-Sep-2012  |  Anonymous
Ir-Ritratti tas-Safar meta ser iffibuhom???????? Forsi hemm xi safra ohra fil-vicin u ma nafux biha. Imbghad iggibuhom ma xulxin? Niccajta. Ippruvaw ippublikaw dawn ir-ritratti. Konvint li ghandkom.11-Sep-2012  |  Stendard Isfar
Nifirhu lil kontingent maghmul minn Bandisti, Surmast, Kumitat u partitarji li illum hallew xtutna biex jighaqdu mal-Banda San Girgor fiz-zjara li qieghda taghmel f'Italja centrali, partikularment f'Ruma. Prosit u awguri!27-Aug-2012  |  Michael Azzopardi
Bhala Bandist u Membru fl-Ghaqda Muzikali San Girgor nixtieq nuri l-apprezament tieghi lil Kumitat prezenti, immexxija mill-President Dr. Joshua Grech. Kellna stagun sodisfacenti hafna. Nixtieq nappella ghal aktar serjeta mill-Bandisti shabi biex inkomplu nkabbru l-Banda San Girgor. Nappella wkoll lil Alievi biex jistinkaw kemm jifilhu sabiex fi ftit zmien iehor jinghaqdu maghna. Grazzi wkoll tal-Palazz grandjuz li qed tibnu, li zgur ser ikun l-ghira ta' hafna. Keep it up u taqtghux qalbkom. L-Appuntament li jmiss ghal Ruma. Grazzi mill-gdid.10-Aug-2012  |  Joe Grima
F'isem il-familja kollha nixtieq nuri l-apprezzament taghna lill-President, Kumitat u Bandisti tal-Ghaqda Muzikali San Girgor tas-sehem taghhom fit-tislima xierqa li l-Komunita' taghna tat liz-ziju Mons. Girgor Vella fil-jum tal-funeral tieghu, nhar it-Tlieta, 7 ta' Awwissu 2012. Il-Banda San Girgor kienet hafna ghal qalb iz-ziju, u l-gest taghkom huwa apprezzat hafna mill-familja. Grazzi mill-gdid lilkom ilkoll. Nitlobkom izzommuh fil-hsieb u fit-talb taghkom.30-Jul-2012  |  M. Micallef (Luqa)
Nghid Prosit kbira lill-kumitat tal-Ghaqda Muzikali San Girgor, tal-ktieb sabih li harget ghall-festa tal-Madonna tas-Sokkors ktieb li fih u tiehu gost taqra, ir-reklai jikumplimentaw tajjeb mal-prezentazzjoni, prosit hafna u PROSIT ukoll tal-kazin Gawrha li qed tibnu, jalla sen'ohra meta nerga nitla ghall-festa jkollu fazi ohra lesta min jaf hux...30-Jul-2012  |  M'Grace Cassar
Prosit hafna tal-kazin li qed tibnu meravilja.16-Jul-2012  |  Karmenu Delia
Prosit hafna tal-hidma li qed twettqu, kont prezenti fil-jiem tal-festa taghkom u bqajt imeraviljat bix-xoghol li qed taghmlu, rajt il-kazin meravilja, ahseb u u ara la jkun lest, u irnexxili nakwista il-programm tal-festa li harget is-socjeta prezentazzjoni mil-aqwa u l-materjal li fih tiehu pjacir taqrah. Prosit hafna, nahseb sen'ohra nerga nigi fit-tieni gimgha ta' Lulju...25-Jun-2012  |  Kercmi Pur
Hbieb, waslet festa ohra kif jaghddi z-zmien niextieq minn qalbi nawgura l-festa t-tajba lill-Kulhadd b'mod specjali lill-ghaqdiet habrieka taghna li ilhom sena shiha jahdmu u jistinkaw ghall-din il-gimgha li gejja, awguri kulhadd fil-qasam tieghu min bin-nar li naf li ser ikun hemm show tajba, min fl-armar li ukoll cert li ir-rahal taghna ser ikun fost l-aqwa, u min bil-muzika li cert li l-banda taghna ser taghmel dak kollu possibbli biex tferrah lill-publiku b'mod specjali fil-programm ta' nhar l-Erbgha, il-Festa hi bhal katina holqa ma holqa jekk tinqata wahda min dawn il-holoq ma tistax tkun festa kompluta festa bla nar mhix festa festa bla banda mhix festa u festa bla armar lanqas mhi festa, mella zommu din f'mohkom ikoperaw ma xulxin kif dejjem ghamiltu u gawdu kull minuta u ghinu lill-xulxin u l-festa taghna tkun fost l-isbah f'Ghawdex.15-Jun-2012  |  SAVIOUR SAMMUT (HAMRUN - MALTA)
Prosit kbira tal-Kazin li qed tibnu, vera monument kbir ghar-rahal zghir bhal kercem, ghandkom tkunu kburin li ser ikolkom wiehed mill-isbah kazin ta' Malta. Jien bhala dilettant smajt hafna kummenti mid-dilettanti tal-baned li fahhru dan il-progett hekk kbir,u jien kif kont Ghawdex gejt nara b'ghajnejja, Fiz-zmienijiet tal-lum mhux facli li tidhol ghall-din il-bicca xoghol. keep it up guys u fejn hemm l-Ghaqda hemm is-sahha li ma tingheleb b'xejn. PROSET!!!07-Jun-2012  |  Stendard Isfar
Nixtieq nifrah lil Dun Daniel Grech, li nhar il-Hadd li ghadda gie ordnat Qassis u nawgurawlu Ad Multos Annos!