GuestBook - Page 31

05-Nov-2009  |  Bandist
nifrah lil kumitat il gdid li ser imexxi din lg-aqda fis sena li gejja. grazzi ta kull ma jsir mal bandisti u zgur li din is sena ser nkunu ahna l bandisti fuq quddiem tal-agenda.. grazzi ta dak kollu li taghmlu05-Nov-2009  |  bandist
nifrah lill-Kumitat il-gdid illi gie iffurmat il-bierah waqt il-Laqgha Generali.. cert li dit tmexxija ser tkun tajba bhal ta qabilha fejn fuq quddiem nett ser ikun hemm il-bandisti taghna05-Nov-2009  |  Tesserat
Prosit tal-Laqgha Generali tal-bierah fil-Kazin tal-Banda San Girgor. Kienet laqgha li fiha spikkat is-serjeta u t-trasparenza li bihom qieghda titmexxa l-Ghaqda Muzikali San Girgor. Prosit ukoll lil dawk kollha li attendew ghal din il-laqgha u lil dawk kollha li ghamlu diversi interventi interessanti. Prosit ukoll tal-Istatut dettaljat li gie approvat u li ha post dak ta' qablu li kien sar fl-ewwel seduti tat-twaqqif tal-Ghaqda. Nixtieq nifrah ukoll il-Kumitat il-gdid li hu kompost minn hdax il-membru, tlieta minnhom godda u nawguralu aktar successi ghas-sena li gejja, li fiha hu mistenni li jkun hemm zviluppi godda fil-progett ambizzjuz tat-tkomplija tal-bini tal-kazin. Ejjew inkomplu nkunu aktar maghqudin, Kumitat, Bandisti, Membri u poplu kollu ta' Kercem halli dak li nbeda aktar minn tnax il-sena ilu nkomplu nsahhuhh ghall li gej!04-Nov-2009  |  Bandiera Safra
Illum kulhadd ghall-Kazin ghall-Laqgha Generali Annwali li fiha fost l-ohrajn ser jigi approvat mill-membri prezenti l-Istatut il-gdid. Nawgura b'mod specjali lill-membri godda zghazagh li ser jinghaqdu mal-kumitat attwali snin ta' sodisfazzjoni u hidma.31-Oct-2009  |  Bandist
Nawgura f'isem shabi kollha lil President mahbub tgahna, Dr Joshua Grech fl-okkazjoni tal-Birthday tieghu u nirringrazzjaw ta' kull ma jaghmel maghna u mal-Banda San Girgor.31-Oct-2009  |  Isfar u blu
Happy Birthday Joshua! Kulhadd kburi bik! Kompli gib l-Ghaqda Muzikali San Girgor il-quddiem, kif qieghed taghmel flimkien ma' shabek tal-Kumitat!31-Oct-2009  |  Partitarju
Nixtieq nawgura mill-qalb lil President tal-Ghaqda Muzikali S. Girgor, Dr Joshua Grech fl-okkazjoni ta' gheluq sninu, 'llum 31 ta' Novembru. Nixtieqlu hafna aktar snin fit-tmexxija ta' din l-Ghaqda Muzikali u aktar successi fil-karriera tieghu.28-Oct-2009  |  Yellow for ever
Ghadni kemm rajt l-avviz ghall-Laqgha Generali Annwali tal-Ghaqda Muzikali San Girgor. Nixtieq inheggegg lil bandisti, membri u ammiraturi kollha biex nhar il-Erbgha 4 ta' Novembru niehdu sehem bi hgarna ghal din il-laqgha importanti, biex nuru l-appogg taghna lill-kumitat habrieki u ninkuragixxu ohrajn biex jghinuhom. Il-prezenza taghna lkoll zgur li tkun ferm apprezzata.26-Oct-2009  |  Rachel and Stephen Cooper
A very big thank you to Joshua and his team for oganising the delightful Festa at Lunzjata last weekend. The valley was transformed into fairyland in the evening and it was a charming event. The meal - very sensibly postponed to Sunday - was perfectly prepared and presented, the falcon display was amazing, the musical evening on Sunday was also a treat. It was a wonderful "first time" and, we hope, will the first of many. Thank you to you all. Rachel and Stephen and our visitors.26-Oct-2009  |  James Azzopardi (Naxxar)
Jiena dilettant tal-Baned Maltin u Ghawdxin, tistghu tinfurmawni ftit dwar ic-CDs li harget il-Banda taghkom s'issa, kemm jiswew u min fejn nista nakkwistahom please? Jiena nigbor ukoll Programmi tal-Festi ta' Malta u Ghawdex, jekk ikollkom zejda nixtieq nakkwistahom ukoll, anke bi hlas. Grazzi bil-quddiem21-Oct-2009  |  Sam & Pat Shelly (Ireland/Gharb)
Just to congratulate the organizers of Festubru for the wonderful atmosphere created at Lunzjata Valley last weekend! You managed to blend so well your local traditions with the unique natural and historlical habitat of Lunzjata Valley. Many thanks for your kindness when you had to explain to us in English most of the things on show. We really enjoyed all of it!20-Oct-2009  |  J.Vella (Australia)
Prosit tar-ritratti tal-attivitajiet u l-attrazzjonijiet sbieh li organizzajtu f'Festubru. Nawguralkom ukoll ghat-12th Birthday tal-banda.20-Oct-2009  |  Joe Cassar
Bqajt impressjonat bis-sbuhija naturali ta' Wied il-Lunzjata mata nhar il-Hadd li ghadda gejt mal-familja ghall-Festubru. Anke l-organizzazzjoni ta' dan il-festival kienet wahda tajba u l-attrazzjonijiet kienu sbieh u interessanti. Prosit lil Banda San Gigror ta' Kercem li hadet din l-inizjattiva originali19-Oct-2009  |  1997-2009
Tnax il-sena ta' success wiehed wara l-iehor! F'isem il-poplu ta' Kercem irrid nifrah lil membri tal-Kumitat ghas-success ta' Festubru u ghall-amministrazzjoni serja tal-Ghaqda u lil Bandisti u Ammiraturi kollha fl-okkazjoni tal-Birthday tal-Ghaqda Muzikali San Girgor li twieldet bhal lum 19 ta' Ottubru 1997 fic-Centru Parrokkjali ta' Kercem