GuestBook - Page 34

29-Sep-2009  |  Festubru
Prosit lil artist Mario Abela (Victoria) tal-logo u tal-poster tal-Festubru. Nawguralkom success ghall-attivita li ser torganizzaw. Awguri!29-Sep-2009  |  Daniel Muscat
Proset hafna tas-sit informattiv u sabih li ghandkom, u nawguralkom li dejjem timxu l-quddiem fil-festa tar-rahal sabih taghkom. nistedinkom ukol izzuru l-website taghna www.kazinmarijannunzjata.com28-Sep-2009  |  S.MIKIEL
Ghada tahbat il-festa ta' San Mikiel Arkanglu. Tezisti konnessjoni nteressanti bejn S.Mikiel u l-Patrun taghna San Girgor. Kien propju San Mikiel li deher fuq il-Kastell Sant Anglu idahhal is-sejf fil-ghant tieghu bhala sinjal tal-waqfa tal-flagell li kien hakem lil Belt ta' Ruma waqt il-purcissjoni rogazzjonali li kien organizza l-Papa Patrun taghna San Girgor il-Kbir f'Ruma. Fil-fatt wara fuq il-ponta ta' dan it-torri famuz giet imqieghda statwa kbira ta' San Mikiel; Arkanglu idahhal is-sejf fil-ghant tieghu u din wiehed ghadu jista jaraha sallum b'tifkira dejjiema ta' din il-grajja li qieghdin insemmu.28-Sep-2009  |  Gold 'n Pop
Infakkar li l-lejla fuq TVM fl-10.15 fuq il-Programm popolari 'Ghawdex Illum' ser ikun hemm feature fuq il-Programm memorabbli li ghamlet il-Banda San Girgor f'Lulju li ghadda fi Pjazza Orvieto, flimkien ma' intervista mas-Surmast Marco Gauci. Titilfuhx!24-Sep-2009  |  KNK 2
Nixtieq nawgura lil Kummissjoni Nar Kercem, immexxija mill-habriki Jonathan Mercieca li ghal dawn l-ahhar tlett snin hadmu hafna biex ikollna harqa Nar tal-art mill-isbah. Kollu mertu taghom. Nawgurawlhom biex jibqu jahdmu flimkien ghas-snin li gejin24-Sep-2009  |  KNK
Hutna Kercmin, inhegukom min issa tghejnuna halli nergu namlu spettaklu sabih tan-Nar ghall-Festa tal-Madonna tas-Sokkors li jmiss. Min jixtieq jara xi haga min nar tal-art jidhol fuq il-You Tube - Festa Kercem20-Sep-2009  |  Kercmi
Nawguralkom ghall-ativita li se torganizzaw f'Wied il-Lunzjata. Prosit tal-logo! Pls ohorgu l-programm bid-dettalji ta' l-attivita.18-Sep-2009  |  Lunzjatu
L-attivita li ser torganizzaw (FESTUBRU) hija inizjattiva sabiha u li ghandha tilhaq numru tajjeb ta' nies! Il-post ghal din l-attivita huwa eccellenti u anke l-items li ser tipprezentaw jidhru interessanti ferm! Prosit tal-ideja tajba u jalla tirnexxi. Nawguralkom!17-Sep-2009  |  FONTANIZ
Kumbinazzjoni ltqajt mal-Website tal-Banda taghkom. Nawgura hafna lil mahbub Ex-Kappillan taghna il-Kan Dun Lino Vella li naf li kellu u nahseb li ghad andu hafna ghal qalbu l-Banda San Girgor. Stay well D.Lino!17-Sep-2009  |  Isfar u blu
Bhal ta' qabli nixtieq nawguralkom kull sucess ghall-attivita li se taghmlu l-Lunzjata. Komplu ahdmu halli nkomplu nghollu l-isem tar-rahal taghna l'fuq. Awguri wkol ghas-serviz lil ghandkom il-Belt Valletta fin-Notte Bianca ta' dis-sena!17-Sep-2009  |  VSG
Nixtieq naghti prosit u naghmel kuragg lill-Kumitat tal-Ghaqda Muzikali San Girgor tal-inizjattiva interessanti u sabiha tal-FESTUBRU li ser tigi organizzata x-xhar id-diehel f'Wied il-Lunzjata. Attivita ohra li turi d-dinamizmu u s-sens innovattiv fl-organizzazzjoni tal-attivitajiet tal-Ghaqda Muzikali San Girgor minn nahha tal-Kumitat zghazugh u habrieki. Nawguralkom success kbir ghal din l-attivita u nappella lil poplu kollha ta' Kercem biex jaghtikom l-appogg kollu li ghandkom bzonn!15-Sep-2009  |  Klint Xuereb (MSIDA)
Jiena dilettant tal-Baned Maltin. Prosit tal-Website.Ghalkemm Banda gdida diga kellkom ix-xorti ssiefru bil-Banda - haga li mhix facli! Jekk joghgobkom infurmawni ghandkomx xi souveriers tal-Ghaqda taghkom (badges ... etc)14-Sep-2009  |  M. Caruana (Melbourne Australia)
Proset tal-Website! Ghalkem Banda miliex hafna xorta ghandkom hafna affarijiet going on! Congratulations!11-Sep-2009  |  Demm kercmi
Prosit kbir lill-atturi Kercmin, fosthom il-President tal-Ghaqda Muzikali San Girgor Dr Joshua Grech tar-rapprezentazzjoni drammatika li pprezentaw fuq id-Demi-Bastjun ta' San Gwann fic-Cittadella t'Ghawdex tal-'Apoteosi' - drammi fi 3 atti tal-Poeta Ghawdxi Gorg Pisani flokkazjoni tal-50 anniversarju mill-ewwel rapprezentazzjoni taghha. Prosit ukoll lil Gorg Mizzi li ha hsieb id-direzzjoni artistika. Kienet serata sabiha ferm taht il-patrocinju ta' l-Agent President tar-Repubblika ta' Malta l-Onor Anton Tabone. Keep it up ghax vera ghandna talent tajjeb! Gieghltuna nhossuna kburin li ahna Kercmin!