GuestBook - Page 35

11-Sep-2009  |  Inhobb dak KOLLU li hu Kercmi.
Naqbel ma JG il-link ghall-website tal-banda ghaliex ma saritx tghid hemm bzonn xi permess SPECJALI???



11-Sep-2009  |  JG
Il-ghaliex fuq il-website tal-Parrocca wara xahar u nofs ghada ma ddahlitx il-link ghall-website tal-BandA?



11-Sep-2009  |  VSG (Viva San Girgor)
Prosit tal-Website! F'inqas minn xahar u nofs dan is-sit kellu iktar minn 1000 hit! Komplu zommu dan is-sit aggornat! VSG



09-Sep-2009  |  Kurjuz
Prosit tal-Website u lill-Bandisti tal-Banda San Girgor! X'inhi "l'attivita kbira" li se taghmlu f'Ottubru? Nixtiequ nkunu nafu?



06-Sep-2009  |  M Attard (Xaghra)
Prosit tas-servizz tal-lbierh!



06-Sep-2009  |  Joe M Miceli
Bhala ex-bandist tal-Banda San Mikiel ta' Haz-Zabbar u diversi baned ohra f'Malta qabel emigrajt fl-1970, bqajt inhobb il-banda u hawn sa ftit snin ilu kont indoqq ma brass band lokali. Bhala diletant tal-banda ta' spiss inzur il-websajts tal-baned li nsibhom ta' interess. Prosit ghal-websajt taghkom. Bi pjacir kbir ghaddejt l-indirizz tal-websajt taghkom lis-sid tal-websajt www.allmalta.com fejn dan issa zieda ma' l-ghadd kbir ta' websajts tal-baned li hemm fis-sezzjoni tal-'links' f'din il-websajt. Nixtieqilkom kull success. Nibghat it-tislijiet tieghi mill-Ingilterra.



03-Sep-2009  |  KERCMI
Il-festa t-tajba lil Kercmin kollha! Viva San Girgor u Viva l-Banda taghna!



02-Sep-2009  |  J Vella SYDNEY AUSTRALIA
Congratulations for the feast of St Gregory! hello to all Kercmin! Keep writing and keep us informed about what is happening and the Bands engagements in the future! Viva S Girgor!



02-Sep-2009  |  J.G. (KERCEM)
Il-Festa t-tajba lil Kercmin kollha u lil dawk li jisimhom Girgor, Gregory, Gori jew Gregorja. VIVA SAN GIRGOR!



01-Sep-2009  |  QUERCIUS
Ghada d-dinja kollha kattolika ticcelebra l-Festa ta' San Girgor il-Kbir. Nawgura lil Kercmin kollha ghall-Festa Liturgika tal-Patrun taghna SAN GIRGOR il-Kbir, li ghalih il-Banda taghna iggib ismu. Nitolbuh iharisna lkoll. VIVA SAN GIRGOR IL-KBIR!



01-Sep-2009  |  Dilettant (KERCEM)
Nifirhilkom tal-istedina ghan-Notte Bianca fil-Belt Valletta! Unur iehor ghall-Banda San Girgor. Prosit lil Kumitat habrieki ghall-kuntatti li ghandu u ghas-servizzi presigjuzi li qed jirnexxielu jikseb ghall-banda.



30-Aug-2009  |  Silvan Camilleri
Nixtieq nghid prosit lil webmaster u Kumitat tal-Banda ghal din il-website informattiva, li tirrifletti il-hidma ghaqlija li mexjin bija. Keep up the good work! Well done!!



29-Aug-2009  |  demmisfarbluabjadahdar
Prosit , lil President u l-Kumitat tal-Website gdida u nteresanti. Vera ta'Kercem ghandna biex inkunu kburin . WIEHED MIL-AQWA IRHULA. Keep it up. J'Alla l-GHAQDA bejn kulhadd tirrenja dejjem.



27-Aug-2009  |  Bandist
Prosit lil Micahel Camilleri (ghalliem fis-sezzjoni tal-percussion) mal-Banda taghna ghall-unur li nghata dan l-ahhar. Nawgurawlek aktar successi u karriera twila fil-kamp muzikali b'mod specjali mal-Banda San Girgor! Keep it up!