GuestBook - Page 36

25-Aug-2009  |  Tlett Crieki Dehbija
Nifrah lil Kumitat il-gdid tal-Ghaqda Armar Madonna tas-Sokkors u nawgura lil President il-gdid Frankie Camilleri. Grazzi wkoll lil ex-President Albert Camilleri tat-tmexxija tieghu u jalla dan il-kumitat ikompli jahdem b'risq aktar armar mill-isbah u mill-aqwa! Nawgura biex il-kumitat il-gdid ikompli jahdem id f'id mal-Kumitat tal-Banda San Girgor biex inkomplu nsahhu l-festa taghna minn kull aspett!11-Aug-2009  |  Pierre Formosa (HAL-LUQA)
Prosit tal-Website!RAjt il-kazin il-gdid li qed tibnu ghax kont hemm ghall-festa ma shabi. Nawguralkom li jkolkom palazz sabih u prosit tal-festa u l-armar sabih li ghandkom! Anke l-Knisja u l-istatwa tal-Madonna tas-Sokkors - tal-genn!09-Aug-2009  |  Carmelo Grima
Just a few words: Prosit, Interesting, user friendly, Keep it up.08-Aug-2009  |  S A
Fil-jiem tal-Festa tal-Madonna tas-Sokkors, kelli l-okkazjoni nkun prezenti ghall-Programm Muzikali 'Gold 'n Pop'li tellghet il-Banda San Girgor fi Pjazza Orvieto. Verament jghamlilkom unur. Prosit lis-Surmast zghazaugh lill-Bandisti kollha u lil dawk kollha li organizzaw b'mod daqshekk impekkabbli dik is-serata sabiha! U prosit ukoll tal-ktejjeb tal-festa mahrug mill-Ghaqda Muzikali.07-Aug-2009  |  J.Vella AUSTRALIA
Got to know about your new website through the Website of the Kercem Local Council. Congratulations to the Administration members of the San Girgor Band Assosiation! Nice website! Hope it would create another link with us abroad. Keep up the good work and thank you!06-Aug-2009  |  mario spiteri
prosit kbira lil kumitat tal banda tal website, veru sabiha. j alla tkun ta imformazzjoni ghalina il-kercmin u tibqa tigi oggornata min zmien ghal zmien.05-Aug-2009  |  Joe Grech
Website attrajenti hafna u user friendly! Jekk tistghu ibdlu l-jingle li tiftah biha mal-Innu tal-Banda... nahseb ikun aktar adattat. Barra minn hekk jekk tistghu itfghu ftit clips tal-You Tube b'xi siltiet mill-programm jew mumenti ohra sinifikattivi bhall-istorja tal-banda (li diga issibhom fuq il-You Tube). Inselli ghall-Kercmin kollha u awguri ghas-servizz li jmiss fil-Festa Nazzjonali ta' Santa Marija fil-Belt Victoria05-Aug-2009  |  Kercmi pur
Prosit tal-Website il-gdida! Prosit ukoll lid-dirigenti tal-Ghaqda Muzikali San Girgor tas-serjeta' li biha qed imexxu din l-entita, lis-Surmast u l-bandisti ta' l-impenn taghhom b'mod specjali fil-festa tar-rahal, partikularment fil-Kuncert grandjuz li sar fl-ewwel jum tat-tridu u lill-ammiraturi kollha. Keep it up! We are proud of you all!05-Aug-2009  |  Christine Grech
Prosit hafna tal-website dwar il-banda San Girgor veru tolqot l-ghajn, awguri u ibqghu zommuha aggornata biex dejjem tibqa hajja. Keepit up.05-Aug-2009  |  Dr. Joshua Grech
Inħoss illi għandna għalfejn ngħidu grazzi kbira lill-webmaster Chris Grech li b’paċenzja kbira rnexxielu joħroġ b’riżultat tassew eċċellenti u li tassew jinżel tajjeb ma’ dawk kollha li għandhom għal qalbhom l-Għaqda Mużikali San Girgor. Nappella lill-pubbliku inġenerali sabiex iżomm dan is-sit fost dawk li jżur minn żmien għal żmien u jiskopri aktar mill-qrib il-ħidma ta’ din l-Għaqda hekk ħabrieka. Grazzi.