GuestBook - Page 9

01-May-2011  |  Kercmi pur
Prosit tal-organizzazzjoni tal-Fiera Festa tal-Ghadira. Kien hemm pjacir u dahlu eluf kbar ta' nies minn kull rokna t'Ghawdex, minn Malta u barranin. Prosit li kull min ta sehmu biex il-Fiera setghet tkun success. Hadt pjacir nara l-memri tal-Kumitati tal-Banda San Girgor, tal-Armar, tan-Nar u t'Ghajn Tuta jahdmu ghalenija flimkien mill-bidu sal-ahhar. Dan hu awgurju tajjeb ghall-Festa li se niccelebraw fi ftit xhur ohra ad unur tal-Madonna tas-Sokkors Patruna taghna! Ibqghu ahdmu flimkien ghax fejn hemm il-ghaqda hemm is-sahha!29-Apr-2011  |  34,000
In-numru tal-vizitaturi li jzuru ta' kulljum dan is-sit popolari tal-Ghaqda Muzikali San Girgor baqa kostanti anke f'dan iz-zmien relattivament kwiet tas-sena. F'inqas minn 16-il gurnata saru dan is-sit elf hit ohra. Inheggeg biex tkomplu tinteressaw ruhkom minn dak li jigri fi hdan l-Ghaqda taghna u anke tkomplu thallu il-kummenti taghkom.26-Apr-2011  |  Joyce Farrugia
L-Ghid it-tajjeb!!!25-Apr-2011  |  Stendard Isfar
Nawgura lilkom u lil kumitati l-ohra kollha involuti fl-organizzazzjoni tal-Fiera Festa tal-Ghadira kull success. Jalla jkollna temp sabih halli l-eluf ta' Ghawdxin li se jidhlu l-Ghadira jkollhom serata mill-isbah b'hafna rebh ta' premijiet sbieh!24-Apr-2011  |  Isfar u Blu
Prosit tas-servizz ta' dalodu fil-Purcissjoni bl-istatwa ta' Kristu Rxoxt. Nawgura l-Ghaid it-Tajjeb lill-Kumitat tal-Ghaqda Muzikali San Girgor, Bandisti, Surmast u membri u l-poplu kollu ta' Kercem.16-Apr-2011  |  G.Tabone
Prosit tal-organizzajoni tal-purcissjoni tad-duluri kienet organizzata tajba hafna.15-Apr-2011  |  Isfar u Blu
Prosit tal-gabra sabiha li ghamiltu l-weekend li ghadda, flimkien mal-Ghaqda tal-Armar b'risq il-Festa tal-Madonna tas-Sokkors li se niccelebraw f'Lulju. Fejn hemm il-ghaqda hemm is-sahha. Nawguralkom ghall-hidma kontinwa li wkoll qed taghmlu flimkien b'risq il-Fiera Festa tal-Ghadira. Il-poplu ta' Kercem warajkom!12-Apr-2011  |  Kercmi
Prosit talli tfajtu video tal-esekuzzjoni tal-Overture tal-Film Ben Hur li saret bhala parti mill-Kuncert fi Frar mill-Banda San Girgor fit-Teatru Manoel. Sallum ghadu jiddispjacini li dak inhar ma stajtx inkun maghkom ghal dik l-okkazjoni unika, pero b'dan stajt nikkonferma l-kummenti ferm pozittivi li kont smajt. Nawguralkom dejjem aktar success u mill-gdid prosit.09-Apr-2011  |  Kercmi kburi bl-ghaqdiet taghna
Prosit lil ghaqdiet tar-rahal taghna li illum kienu ilkoll flimkien maghquda ma dun Roberto waqt il-gabra li sar mar-rahal ta'taghna. dik imhabba ghar-rahal u l-festa!!!01-Apr-2011  |  Isfar u Blu
Bhall-lum 100 gurnata ezatt inkunu qed niccelebraw il-Festa tal-Madonna tas-Sokkors! Ejjew inkomplu nahdmu flimkien halli naghmlu Festa sabiha!25-Mar-2011  |  Tnejn u tletin elf!
Qbizna t-32,000! Cifra impressjonanti li qed tkompli toghla b'numru ta' hits kulljum anke meta ma jkunx xi zmien partikularment festiv. Kull min hu veru Kercmi jzur dan is-sit u s-siti tal-Ghaqdiet l-ohra ta' kulljum! Kep it up!22-Mar-2011  |  Kercmi
Jekk joghgobkom tistghu tghiduli jekk id-DVD tal-Kuncert 'Spectacular Spectacular' li sar mill-Banda taghna fit-Teatru Manoel jinsabx ghall-biegh?13-Mar-2011  |  Magnus
Viva San Girgor il-Kbir12-Mar-2011  |  Bandist
Nixtieq nifrah lil Mons Karm Borg ghall-Gieh Kercem li nghatalu mill-Kunsill Lokali taghna. Tassew premju misthoqq! Nawgura wkoll il-festa t-tajba lil kulhadd b'mod specjali lill-Ghaqda Muzikali San Girgor.