GuestBook - Page 8

22-Jun-2011  |  Isfar u Blu
Nawguraw lill-hbieb taghna tax-Xewkija l-festa t-tajba. Il-Banda taghna ghandha relazzjoni tajba hafna mal-Banda Prekursur tax-Xewkija - fil-fatt din is-sena, l-Banda San Girgor hija mistiedna darbtejn ghall-Festa ta' San Gwann, illum l-Erbgha u nhar is-Sibt. Mill-gdid il-Festa t-tajba lix-Xewkin kollha20-Jun-2011  |  37,000!
In-numru ta' hits kompla jizdied bir-ritmu tas-soltu! Komplu zuru dan is-sit popolari b'mod specjali issa li gejja l-Festa u hallu l-kummenti taghkom.16-Jun-2011  |  Quercius
Nixtieq nifrah lis-Sem Daniel Grech mill-Parrocca taghna li nhar il-Hamis li gej (23 ta' Gunju 2011) ser jigi ordnat Djaknu fil-Knisja Katidrali. Awguri wkoll lil familja Grech, fosthom il-President tal-Ghaqda Muzikali San Girgor, l-Avukat Dr Joshua Grech. AWGURI DANIEL!15-Jun-2011  |  Kercmi
Naqbel mal-post ta'qabli nheggu lill-kulhadd sabiex itellgha l-bandiera u jixghel il-globu, u nheggeg sabiex nhar il-Hamis li gej intellghu l-Bnadar fl-okazzjoni tal-Ordinazjoni Djakonali ta Daniel Grech.15-Jun-2011  |  JG
Nappellaw lil dawk kollha li ghandhom arblu fuq il-bejt biex jinghaqdu ma' dawk li diga qieghdin jixghelu l-globi jew tubijiet blu halli nkomplu nsebbhu l-atmosfera sabiha li joholqu dawn id-dwal fis-sema ta' fuq ir-rahal taghna.10-Jun-2011  |  VMS
Viva l-MADONNA TAS-SOKKORS. Bhall-lum xahar il-Festa taghna.10-Jun-2011  |  Stendard Isfar
Bhal-lum xahar inkunu tal-Festa! Diga bdejna naraw l-armar sabih fit-toroq taghna organizzat mill-Ghaqda tal-Armar u hafna globi mixghulin kuljum fuq l-arbli u l-bjut. Anke l-Ghaqda Muzikali San Girgor tinsab ghaddejja f'attivita' kontinwa fil-preparazzjoni taghha ghalll-Festa ta' din is-sena bil-kuncerti, l-publikazzjoni ta' Lehen il-Banda San Girgor u thejjijiet ohra. Din is-sena ser ikollna sorpriza sabiha ghall-Festa - jalla tkun lesta! Inkomplu nitheggu flimkien mal-Ghaqdiet l-ohra: l-Kummissjoni Nar Kercem u l-Grupp t'Ghajn Tuta halli jkollna Festa sabiha mimlija ghaqda u ferh!08-Jun-2011  |  Carmel Cassar
Milli jidher din is-sena ser ikolna festi sbieh organizzati u mimlija ghaqda u dan jawgura u jfisser li ser ikolna festi ta' success, awguri u prosit tal-hidma li qed twtqu u awguri ghall-publikazzjoni li perswaz li ser tkun mimlija informazzjoni bhal dejjem.07-Jun-2011  |  Isfar u Blu
L-ahwa bhall-lum xahar inkunu fl-eqqel tal-Festa : il-Kuncert tal-Banda San Girgor, id-Dimostrazzjoni taz-Zewg u l-bqija. Ejjew inkomplu nitheggu halli flimkien naghmlu Festa kbira li tixraq lil Patruna taghna l-Madonna tas-Sokkors u lil Kercmin.22-May-2011  |  50 jum boghod!
Bhall-lum 50 gurnata ohra inkunu tal-Festa! Ejjew inkomplu nahdmu flimkien halli jkollna Festa sabiha u kbira fi spirtu ta ghaqda u hbiberija.20-May-2011  |  Isfar u Blu
Fl-okkazjoni tal-ewwel Sibt tal-Madonna tas-Sokkors inheggeg lil kumlahh biex itellgha bandiera u jixghel il-globu. Viva l-Madonna tas-Sokkors17-May-2011  |  35,000!
Prosit lil dawk kollha li jzuru regolarment dan is-sit li issa lahaq in-numru ta' 35,000 hit! Komplu zuru din il-website popolari b'mod specjali issa li l-festa qieghda toqrob gmiela biex inkomplu nzommu ruhna aggornati b'dak kollu li qed jigri fi hdan l-Ghaqda Muzikali San Girgor u fir-rahal taghna.04-May-2011  |  Inhobb lill-Ta'Kercem
Prosit kbira tal-organizzazjoni tal-Fiera specjalment lill-membri tal-ghaqdiet hekk kuntenti naraw lill-kulhadd jahdem ghall-ghan wiehed u maghqudin FEJN HEMM L-GHAQDA HEMM IS-SAHHA dik zommuha f'mohhkhom. Perswaz li din is-sena ser ikolna festi kbar mimlija GHAQDA li ilha ma tirrenja f'Kercem.03-May-2011  |  VMS
Prosit tal-Fiera - issa ejjew ha nitfghu harsitna kompletament fuq il-Festa - 68 gurnata ohra!